Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Projekt

 

                                     UCHWAŁA  Nr  XLIII/    /10
                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                       z dnia 25 marca 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje:


 § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLIII/    /10
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 25 marca 2010 roku

 

   Dnia 18.02.2010 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wniosek ten, podany został procedurze sprawdzającej przez Samorządy Mieszkańców w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego, a także Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek z uwzględnionymi uwagami uzyskał akceptację Burmistrza. Wniosek ten stanowi załącznik do projektu uchwały.


JZ

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 marca 2010, 07:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1399