Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek w Sępólnie Kraj. przy ulicy Reja

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XLIII/      /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia      marca 2010 r.


w sprawie sprzedaży działek położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Reja


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości  położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Reja,  zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 19614,  w ewidencji geodezyjnej jako:
 1) działka nr  404/4  o pow. 609 m²  i działka nr 405/8  o pow.   425 m²
 2) działka nr  404/3  o pow. 582 m²  i działka nr 405/7  o pow.   403 m²


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLIII/       /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia        marca  2010 r.


  Wymienione w uchwale nieruchomości położone przy ulicy Reja stanowią własność Gminy Sępólno Krajeńskie. Zostały wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina - pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną wolnostojącą.   Działki stanowią dwie normatywne działki budowlane, na które składają się po dwie nieruchomości 404/3 i 405/7  oraz  404/4 i 405/8, z uwagi na to, że  część dzielonego gruntu stanowiła własność  Gminy, a część osób prywatnych. Działki nr 404/3 i 404/4 Gmina nabyła w wyniku zamiany gruntów. Zostają przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 marca 2010, 14:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374