Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Projekt             

UCHWAŁA   Nr XLIII/…./10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2010 r.


w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
               
          Na podstawie art. 211, 233 i 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

         §1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
na kwotę      40 807 540,12 zł
2.    Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące                           w kwocie 33 035 884,24 zł
b) dochody majątkowe                          w kwocie   7 771 655,88 zł
Planowane zmiany dochodów  budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

    § 2.1 Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  na kwotę  47 560 434,22 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 332 328,00 zł,
wydatki majątkowe  w kwocie   15 228 106,22 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 )
2.    W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a)    wydatki jednostek budżetowych                                w kwocie 21 681 647,00 zł
 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               w kwocie 13 975 733,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              w kwocie   7 705 913,76 zł
b)    dotacje na zadania bieżące                               w kwocie   2 273 021,00 zł
c)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  w kwocie   7 265 757,00zł
d)    wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                 w kwocie     411 903,00 zł
e)    obsługę długu                                w kwocie     700 000,00 zł
Planowane zmiany wydatków  budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

        § 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 7 803 554,10 zł. Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   1 050 660,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).   

           § 4. Deficyt  budżetowy  wynosi 6 752 894,10 zł, a  źródłem  jego pokrycia  będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyt oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

         § 5. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

        § 6. Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 8 632 838,09 zł (wg załącznika nr 6).   

        § 6. Środki Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr 10) zostały przeniesione do planu dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 10 000 zł.   

          § 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 308 292,00 zł(wg załącznika nr 7 i  8 ).

          § 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                                
          § 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/…./10   
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2010 r.


Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę – 6 335 561,12 zł

01041 § 6298 – wprowadza się plan w łącznej kwocie 2 029 745 zł w tym:
•    400 000 zł – środki z PROW na realizacje zadania pn. „ Tworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na wsi poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw w Gminie Sępólno Krajeńskie” zgodnie z umową nr PRW.I-3040-UE-988/2009 00076-6922-UM0200128/09 z dnia 11 września 2009 r.
•    1 629 745 zł – środki z PROW na realizację zadania pn. „Budowa tłoczni i przewodu tłocznego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo – Wiśniewka” zgodnie z umową nr PRW.I.6011-52-128/09 00115-6921-UM0200052/09 z dnia 19 lutego 2010 r.
60016 § 6330 – wprowadza się plan w kwocie 1 775 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-8/10 z dnia 4 marca 2010 r. z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację ulic: Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011
75011 § 2010 – zmniejsza się o 300 zł plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
75615 § 0310 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 39 377 zł w związku z aktualizacją deklaracji podatkowej Gminy Sępólno Krajeńskie
75801 § 2920 – zmniejsza się o 392 611 zł subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r.
85212 § 2010 – zmniejsza się o 534 000 zł  plan dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
85216 § 2030 – zmniejsza się o 2 500 zł plan dotacji na zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
85228 § 2010 – zmniejsza się o 700 zł plan dotacji na usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
90019 § 0690 – tworzy się plan w kwocie 2 602,50 zł z tytułu różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
            § 0970 – tworzy się plan w kwocie 7 397,50 zł z tytułu przejęcia środków z GFOŚiGW
W związku ze zmianami związanymi z likwidacją funduszy celowych mając na względzie niepewność wpływów na § 0690 do budżetu nie wprowadza się planu dochodów równemu planowi dochodów GFOŚiGW. W trakcie roku w przypadku większych wpływów nastąpi korekta planu.
90095 § 2370 – tworzy się plan w kwocie 47 090,24 zł – nadwyżka ZTiU
92601 § 6298 – tworzy się plan w kwocie 3 364 459,88 zł na realizację zadania  pn. „ Rozwój turystyki,
rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” zgodnie z umową nr WPW.I.3043-6-4-35/2010 z dnia 3 lutego 2010

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę – 6 798 903,88 zł

01041 § 6058 – wprowadza się plan wydatków o łącznej kwocie 2 029 745 zł na realizację następujących zadań (ze środków  PROW):
•    400 000 zł – „ Tworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na wsi poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw w Gminie Sępólno Krajeńskie” ,
•    1 629 745 zł – „Budowa tłoczni i przewodu tłocznego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo – Wiśniewka”
   § 6059 – wprowadza się plan wydatków o łącznej kwocie  511 800 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn.„Budowa tłoczni i przewodu tłocznego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo – Wiśniewka”
60016 § 4270  – uzupełnia się częściowo o 100 000 zł plan wydatków związanych z odśnieżaniem Gminy
           § 6050 – uzupełnienie o kwotę  1 075 000 zł planu wydatków na przebudowę ulic Młyńskiej i Baczyńskiego (z dotacji 1 775 000 zł, zmniejszenie udziału własnego o 700 000 zł po przeprowadzeniu postępowania przetargowego)
70004 § 4270  – uzupełnienie planu wydatków remontów budynków komunalnych o kwotę 25 000 zł (Wałdowo 25)
           § 6050  – tworzy się plan w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny(modernizację) budynku komunalnego  w Sikorzu
70005 § 4480  – zwiększa się o kwotę 39 377 zł plan wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych
 (aktualizacja deklaracji)
75011 § 4010,  § 4040 – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ww. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
75101 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami (prowadzenie spisu wyborców)
801 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami z uwzględnieniem zmniejszenia o 392 611 zł  subwencji oświatowej
852 – dokonuje się korekty planu w związku z ww. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  
90001 § 6050 – zwiększa się o 463 342,76 zł plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części miasta (udział własny, planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na pozostałą część wydatków)
90019 § 4210,  § 4300 – wydatki związane z ochroną środowiska – 10 000 zł
90095 § 6210 – dotacja dla ZTiU (zakład budżetowy)
92601 § 6058 – środki z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu kluczowego – 3 364 459,88 zł
92605 § 4210 – zwiększa się o 13 200 zł plan paragrafu z przeznaczeniem na zakup strojów dla drużyny tenisa stołowego w związku z awansem do III ligi

    Przedmiotowa uchwała zwiększa deficyt budżetowy o 463 342,76 zł. Źródłem pokrycia tej części deficytu są przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nie powoduje to wzrostu zadłużenia).
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał  jej akceptację.    

U.L.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 1
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 (25kB) excel
Załącznik Nr 2
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 (29kB) excel
Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2010r. (29kB) excel
Załącznik Nr 4
Zadania inwestycyjne w 2010 roku (42kB) excel
Załącznik Nr 5
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (34kB) excel
Załącznik Nr 6
Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2010 roku (29kB) excel
Załącznik Nr 7
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2010 (30kB) excel
Załącznik Nr 8
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2010 (33kB) excel
Załącznik Nr 9
Dotacje dla jednostek spoza serktora finansów publicznych (22kB) excel
Załącznik Nr 10
Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (8 marca 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (17 marca 2010, 16:33:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249