-projekt- UCHWAŁA Nr XLII/……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA Nr XLII/……../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, 225,   Nr  225, poz. 1635,  z 2007r. nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:
                                    

§1.    Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie łącznie dla terenu działki nr 129/7, dla której została podjęta Uchwała Nr XX/160/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie, oraz dla terenu działek o nr ewid. 95/2, 95/3 i 95/4 dla których podjęta została Uchwała Nr XXIII/173/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie
        
§2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        
§3.     Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/…/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010r.

        Połączenie Uchwały Nr XX/160/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie oraz Uchwały Nr XXIII/173/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie jest zasadne ze względu na tą samą lokalizację przedmiotowych terenów oraz ułatwia lepsze zagospodarowani i zaprojektowanie działek.
     Działka wymieniona w tej uchwale posiada pozytywną opinie Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do połączenia uchwał.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (19 lutego 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (19 lutego 2010, 08:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363