-projekt- UCHWAŁA Nr XLII/……./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/19 w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie.

 
 
                                                                                                                - projekt -
                                                         UCHWAŁA Nr XLII/……./10
                                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                           z dnia 25 lutego 2010r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/19 w Piasecznie,  gmina  Sępólno  Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717   zm. Dz.U.  z 2004 Nr 6,  poz. 41, Dz.U. z 2004r. Nr 141,  poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Dz.U z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska uchwala:
 
                                                                                                                                                                                                                             Rozdział  1
                                                       Przepisy ogólne 
 
                                   § 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego   gminy    Sępólno Krajeńskie  uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99    Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  21 października 1999r.  uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/19 w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie , zwany dalej planem.
 
2.  Integralne części uchwały stanowią:
1)      załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2)      załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
3)      załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 
§ 2. 1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż  15o ;
2) dachu  średnio wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej
płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 15o i nie większym niż
     30o;
3) dachu   wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i nie większym niż  45o;
4) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć wymóg realizacji
              obiektów o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujących się podobnymi
parametrami (np proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów
 wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego);
5) modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie urządzeń                                   w zakresie wymiany materiałów;
6) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg, i linii
energetycznych;
7)  obszarze ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć pas terenu szerokości
      po 5,0m po obu stronach od osi linii energetycznej 15 kV;
8) przeznaczeniu zamiennym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może
 być realizowane w granicach całego ustalenia zamiast przeznaczenia podstawowego;
          9) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o
  wymiarach większych niż 100x60cm, ale mniejszych niż 300x200cm, wysokości nie
  przekraczającej 4,0m,  wolno stojącą;
         10) usługach   wbudowanych   w   budynki  mieszkalne  -  należy  przez to rozumieć
               wyłącznie  takie  usługi  zlokalizowane  w  budynkach  mieszkalnych, które mogą   być 
               świadczone   w   warunkach   odpowiadających  wymaganiom  techniczno-
               budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;  
         11) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
         12) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
         13) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
         14) zieleni    izolacyjnej   –   należy    przez    to    rozumieć  zieleń pełniącą funkcje
       ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w
     formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.
 
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
                                                                                                                  
                            § 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 i 4  uchwały.
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących dla wszystkich terenów;
2)ustaleń szczegółowych dla każdego terenu.
3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:
1)  przeznaczenie terenu;
2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)   wymagania wynikające z potrzeb  kształtowania przestrzeni publicznych;
6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)   szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
       10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
       11)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
       12)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
       13)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
              nieruchomości.
4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki
 poszczególnych terenów.
 
                                Rozdział  2
                                Oznaczenia graficzne
                       
§ 4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku planu   są
  obowiązującymi ustaleniami:  
            1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania ściśle określone;
3) linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym sposobie zagospodarowania ściśle określone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obszar ograniczonego użytkowania;
6) strefa „W” ochrony archeologicznej;
7) symbole terenów.
 
                                    Rozdział   3
                                   Ogólne ustalenia planu
 
                                               § 5. 1. Ustalenia ogólne planu obowiązują dla wszystkich terenów w granicach planu;
 
2. Przeznaczenie terenów:
  1) dla    każdego    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi    ustala    się  
       jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;
  2) przeznaczenie   terenu   ustala   się    na  rysunku  planu  symbolem  literowym i
       kolejnym numerem;
  3) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone symbolem
      MN/U,
c) teren usług oznaczony symbolem U,
f) teren przepompowni ścieków oznaczony symbolem K,
g)  tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KDD,
h)  tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW.
 
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje   lokalizacja   zabudowy   w    części   działki   wyznaczonej     liniami zabudowy  określonymi na rysunku planu;
2) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
3) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych;
4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów średnio wysokich lub wysokich dwu lub wielospadowych  z pokryciem dachówką ceramiczną, blachodachówką lub gontem bitumicznym w kolorze ceglastym, grafitowym lub brązowym; dla budynków drewnianych dopuszcza się dachy z elementów drewnianych o kolorystyce dostosowanej do koloru budynku;
5) w obrębie jednej działki dla budynków usługowych, wolno stojących garaży i budynków gospodarczych  obowiązują dachy średniowysokie lub płaskie o kolorystyce elewacji oraz kolorystyce i rodzaju pokrycia dachowego zharmonizowanego z kolorystyką budynku mieszkalnego;
        6) obowiązuje   zakaz   budowy   ogrodzeń   pełnych   oraz ogrodzeń z prefabrykowanych
             elementów betonowych;
   7)  na    terenach    zabudowy    mieszkaniowej   i mieszkaniowej  z usługami obowiązuje                  zakaz    realizacji    tuneli    foliowych  i  szklarni,   poza   niewielkimi      obiektami                     o          powierzchni do 10,0m2 ;
            8)  reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
 a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji
     frontowej dostosowanych do wystroju elewacji,
 b) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób
zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;
            9) w obrębie jednej działki  zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i nawiązywać
                do siebie architektonicznie i kolorystycznie;
          10) na   poszczególnych   działkach   dopuszcza  się  realizację obiektów   małej           architektury   ogrodowej   oraz   terenowych  urządzeń  rekreacji  (np.basenów, oczek    wodnych );
          11) na  działkach  o  powierzchni  przekraczającej  2.000m2  dopuszcza się budowę stawów
                rekreacyjnych;
          12) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych (poza realizowanymi na czas
                budowy) i blaszanych garaży.
 
4. Zasady ochrony  środowiska,   przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie i ochrona wartościowego drzewostanu i krzewów;
2) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
3) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;
4) na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej;
5) uciążliwość usług musi być ograniczona do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku odkrycia na terenie objętym granicami miejscowego planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, prace należy wstrzymać, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.
 
6.   Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.
 
7.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;
             2) obowiązuje ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 9,5m., wolno
 stojących budynków garażowych i gospodarczych do 6,0m, budynków usługowych
 do 8,0m;
             3) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń do 1,60m;
    4) maksymalna powierzchnia zabudowy:
              a) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 30% powierzchni działki,
              b) terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami – 40% powierzchni działki;
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:
                      a) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 60% powierzchni działki,
                      b) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 50% powierzchni
                                  działki;
                                   6) wskaźnik miejsc postojowych  w ramach jednej działki:
         a) minimum 2 miejsca  postojowe  dla domu jednorodzinnego,
         b) 3 miejsca postojowe dla 100m2 powierzchni użytkowej usług.
 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: ustala się strefę „W” dla której obowiązują następujące warunki konserwatorskie:
1) wszelka                   działalność                   inwestycyjna   musi     być     poprzedzona   badaniami                                            archeologicznymi na koszt inwestora; zakres prac archeologicznych określony                                               zostanie                     przy     uzgodnieniu     projektu          budowlanego  z                   wojewódzkim                                       konserwatorem zabytków;
   2) obowiązuje uzgodnienie projektu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac                                                    archeologicznych od wojewódzkiego konserwatora zabytków;
   3) ustala się obszary ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych 15     kV
       szerokości po 5,0m po obu stronach od osi linii; w obszarach ograniczonego
                użytkowania obowiązuje zakaz zabudowy i zakaz sadzenia drzew.
 
9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym:
1) obowiązuje podział terenu na działki  zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu; dopuszcza się możliwość łączenia działek w celu utworzenia jednej działki budowlanej, na której dopuszcza się lokalizację maksimum dwóch obiektów kubaturowych, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja +- 4,0m;
3) ustala się zakaz wtórnych podziałów działek.
 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu , w tym zakaz zabudowy:
     1) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz zabudowy przy granicach działek;
   2) dla zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 25 ustala się ograniczenia:
            a) budynki mieszkalne winny być sytuowane w odległości zapewniającej dopuszczalne poziomy hałasu i wibracji określone w przepisach z zakresu ochrony środowiska,
            b) dla terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej mogą występować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę okres użytkowania projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami,
            c) ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenach objętych planem przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi krajowej należy do zadań własnych inwestora.
 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z siecią dróg
zewnętrznych odbywa się przez projektowane  drogi gminne i drogi wewnętrzne;
2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju
pojazdów, ruchu pieszych, ścieżek rowerowych, lokalizacji infrastruktury
technicznej;
3) wzdłuż pasów drogowych dopuszcza się nasadzenia drzew jednolitego gatunku.
       
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejących magistral wodociągowych poprzez istniejącą i
    projektowaną sieć rozdzielczą zlokalizowaną w poszczególnych drogach, na 
    warunkach gestora sieci,
b) sieć wodociągową projektować w ciągach komunikacyjnych,
c) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo na oczyszczalnię ścieków,
b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach komunikacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestora sieci,
c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków w ilości nie przekraczającej 10m3 /dobę lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu;
          4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
              a) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z projektowanej stacji
                   transformatorowej słupowej zlokalizowanej w pasie drogi 02KDD, przy drodze
                   05KDW. Dla zasilania stacji wybudować linię SN jako odgałęzienie od
                   przebiegającej przez teren linii napowietrznej SN. Dla zasilania projektowanych
                   obiektów wybudować należy linie kablowe nn. Istniejące w obszarze linie
                   napowietrzne SN przewidziane do zachowania,
              b) budowa urządzeń elektroenergetycznych w drogach wewnętrznych wymaga
                  wyprzedzającego uregulowania spraw formalno-prawnych między właścicielem lub
                  właścicielami dróg i gestorem sieci;
          5) zaopatrzenie w energię cieplną:
              a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
              b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
              c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna,
                        olej   opałowy   nisko  siarkowy,   gaz,   węgiel   spalany  w piecach niskoemisyjnych,
                        drewno lub inne odnawialne źródła energii;
           6) telekomunikacja:
              a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
                        teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
              b) zabrania się budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych, a istniejące
                  docelowo przewiduje się do skablowania;
  7) gospodarka odpadami stałymi:
              a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
                        wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
                        pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko
                        śmieci,
              b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami
                        odrębnymi;
             8)  w przypadku lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego ( i przyłączy) na terenach
                   prywatnych, obowiązuje nakaz udostępnienia go do celów rozbudowy, eksploatacji,
                   konserwacji i w razie awarii;
             9)   zaopatrzenie w gaz przewidziane w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej określone przez gestora sieci.
 
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
 terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
 terenów.
 
 14. Stawka  procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu   
            wartości nieruchomości - 30%.
Rozdział  4
Szczegółowe ustalenia planu
 
 § 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  1MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obsługa komunikacyjna z  drogi wewnętrznej;
   3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynek mieszkalny na cele typu bytowego,
     jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp o powierzchni nie
     przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.
 
 § 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U, 3MN/U
     i 5MN/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) obszar ograniczonego użytkowania,
c) strefa „W” ochrony archeologicznej,
d) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych dojazdowych i wewnętrznych,
e) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z sąsiednimi działkami szerokości minimum 3,0m;
            3) dopuszcza się reklamę wielkoformatową na działkach położonych wzdłuż drogi      01KDD wyłącznie w nieprzekraczalnych liniach zabudowy.
 
  § 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  4U, MN:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług;
2) przeznaczenie zamienne: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) obowiązuje:
a) pas zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3,0m wzdłuż granic z sąsiednimi                                                działkami,
b) obsługa komunikacyjna z  drogi publicznej i wewnętrznej;
   4) dopuszcza się:
  a) realizację boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci,
     b) w przypadku rezygnacji z funkcji przewidzianej planem przeznaczenie zamienne
          terenu pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z podziałem terenu na działki  o
          minimalnej powierzchni 800m2,   obsługą komunikacyjną z drogi publicznej i
          wewnętrznej.
 
   § 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  6K:
1)      przeznaczenie terenu: przepompownia ścieków;
2)      w przypadku rezygnacji z funkcji przeznaczonej planem, dopuszcza się włączenie
                      terenu w przyległą działkę.
 
    § 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  01KDD i                                                                 02KDD:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m;
                           3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z jednostronnym
              chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny;
4) brak powiązania dróg z drogą krajową nr 25.
 
     § 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  03KDD,                                  
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m;
                           3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym
              chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
 
     § 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  04KDD:                                  
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m;
                           3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z jedno lub                                                                                          dwustronnym chodnikiem albo ciąg pieszo-jezdny;
                           4) brak powiązania z drogą krajową nr 25.
 
     § 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  05KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  10,0m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jezdnojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny;
4) obowiązuje strefa „W” ochrony archeologicznej.
 
     § 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  06KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  10,0m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jezdnojezdniowa, dwupasowa z jednostronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny z placem do zawracania.
 
                                                      Rozdział 5
                                                                                                                                                                                               Przepisy końcowe
                                  
      § 15.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
             
                    § 16.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.
 
                § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/…./10
                                                        Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                        z dnia 25 lutego 2010r.

 
 
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz pod usługi.
Obsługa komunikacyjna terenów z projektowanych dróg publicznych oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr XVII/129/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego  nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyczerpany.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji gospogarki komunalnej, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu oraz porządku publicznego.
 
 
 
  Załacznik nr 1 (1221kB) jpg Załacznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/……/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 r.
 
 
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  ZŁOŻONYCH  DO  PROJEKTU  PLANU
 
 
 
 
W  trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w ciągu 14-tu dni po terminie wyłożenia żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono.
 
 
załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/……/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 r.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA
 
 
I. Sposób realizacji inwestycji
 
   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1.      gminnych dróg
2.       wodociągów
3.      kanalizacji sanitarnej
 
ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego projektuje się publiczne drogi
                        gminne.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę z sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
                        ścieków sanitarnych docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej, czasowo dopuszcza się                                               odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków lub przydomowych
          oczyszczalni ścieków.
 
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych  
                        Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
                        i będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
          zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze
          środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (19 lutego 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (19 lutego 2010, 07:57:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339