-projekt - UCHWAŁA Nr XLII/……./10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.

                                                                                                              - projekt -
                                              UCHWAŁA Nr XLII/……./10
                                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                                   z dnia 25 lutego 2010r.

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717   zm. Dz.U.  z 2004 Nr 6,  poz. 41, Dz.U. z 2004r. Nr 141,  poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Dz.U z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska uchwala:
 
                                                                                                                                                                                                                             Rozdział 1
                                                                      Przepisy ogólne 
 
                                   § 1. 1. po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy Sępólno Krajeńskie   uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21.10.1999r.uchwala się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie, zwany dalej planem.
 
2.  Integralne części uchwały stanowią:
1)      załącznik nr 1do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2)      załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
3)      załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż  12o ;
2) dachu  średnio wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej
płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 12o i mniejszym lub
równym 30o;
3) dachu   wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i mniejszym lub równym  45o;
4)  modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
 i urządzeń;
5) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku    /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg i linii
energetycznych;
          6) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
 7) obszarze ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć pas terenu szerokości
              po 5,0m po obu stronach od osi linii energetycznej 15 kV i po 20,0m od osi linii 
    energetycznej 110 kV;
 8) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o
  wymiarach większych niż 100x300cm, wolno stojącą;
           9) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
          10) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 11) usługach – należy przez to rozumieć działalność, której uciążliwość nie może
        wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;
          12) zieleni    izolacyjnej   –   należy    przez    to    rozumieć  zieleń pełniącą funkcje
       ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w
     formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.
 
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
                                                                                                                  
       § 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1)      oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2)      ustalenia planu określone w rozdziale 3 uchwały.
 
                                                               Rozdział 2
                                                    Oznaczenia graficzne
                       
§ 4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku planu   są
  obowiązującymi ustaleniami:  
            1)  granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie zagospodarowania ściśle określona;
3) linia wewnętrznego podziału terenów o tym samym sposobie zagospodarowania ściśle
     określona;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) obszar ograniczonego użytkowania;
5) symbole terenów.
 
                                                      Rozdział 3
                                                     Ustalenia planu
 
§ 5. 1. Przeznaczenie terenu: usługi oznaczone na rysunku planu symbolem U.
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na
rysunku planu;
2) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i 
     materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń         rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem      formy i materiałów wykończeniowych;
3) obowiązują dachy średnio wysokie, wysokie lub płaskie w zależności od rodzaju      budynku;
4)  realizowana  zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i nawiązywać do siebie
     architektonicznie i kolorystycznie;
5)  ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych (poza obiektami realizowanymi na
     czas budowy);
6) obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania;
7)      dopuszcza się:
                          a) usługi związane z obsługą ruchu drogowego,
         b) stację paliw,
         c) hotel z restauracją i mieszkaniem,
         d) stację obsługi samochodów,
     e) usługi handlu,
         f) obiekty i urządzenia towarzyszące funkcji terenu;
3) dopuszcza się jedno mieszkanie wbudowane w budynek usługowy dla właściciela obiektu;
4) dopuszcza się reklamę wielkoformatową na działkach przylegających do drogi krajowej
     i wojewódzkiej wyłącznie w nieprzekraczalnych liniach  zabudowy.
 
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
2) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia                                          odpadów stałych;
3) obowiązuje ochrona powietrza, wód, gleby, ziemi przed zanieczyszczeniami, ochrona
     przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi zwracając uwagę na
     gospodarkę odpadami komunalnymi i poprodukcyjnymi, emisje związane z prowadzoną
     działalnością, przyjęte technologie odprowadzania mediów i usuwania ścieków
     komunalnych i poprodukcyjnych oraz transport;
4) obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia obszaru na terenie Krajeńskiego
    Parku Krajobrazowego.
 
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku odkrycia na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, prace należy wstrzymać, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.
 
5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala
się.
 
6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu;
2) wysokość zabudowy należy ustalić na etapie projektu budowlanego;
3) obowiązuje zachowanie minimum 40% powierzchni działki w stanie biologicznie
         czynnym;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki;
5) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń do 1,60m.
 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie:   ustala się obszary ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych 15 kV szerokości po 5,0m po obu stronach od osi linii. W obszarach ograniczonego użytkowania obowiązuje zakaz zabudowy i zakaz sadzenia drzew.
 
9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym: dla zabudowy w sąsiedztwie drogi krajowej nr 25 ustala się
  ograniczenia:
            a) budynki  winny być sytuowane w odległości zapewniającej dopuszczalne poziomy hałasu i wibracji określone w przepisach z zakresu ochrony środowiska,
            b) dla terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej mogą występować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę okres użytkowania projektować i budować w sposób zapewniający dopełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami,
            c) ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenach objętych planem przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi krajowej należy do zadań własnych inwestora.
 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.
 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z siecią dróg
zewnętrznych odbywa się przez przylegającą do obszaru od strony północnej gminną drogę dojazdową i zachodu drogę wojewódzką;
2) w granicach planu ustala się rezerwę na poszerzenie krajowej drogi głównej szerokości
    10,0m oznaczonej symbolem 01KDG w której obowiązuje zakaz umieszczania urządzeń
     niezwiązanych z infrastrukturą drogową i potrzebami zarządzania drogą krajową;
3) ustala się rezerwę na poszerzenie drogi gminnej szerokości 8,0m oznaczoną symbolem
    02KDD; istniejąca poza granicami droga gminna bez połączenia z drogą krajową;
4) ustala się drogi wewnętrzne szerokości 10,0m oznaczone symbolami 03KDW, 04KDW,
                                   05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW i 09KDW; w przekroju poprzecznym drogi  
                                   jednojezdniowe, dwupasowe z jedno lub         dwustronnym chodnikiem albo ciąg pieszo-
                                   jezdny zakończone placem do zawracania;
                        5) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach  działki według wskaźnika:
minimum 3 miejsca  postojowe  dla 100m2 powierzchni użytkowej usług i minimum
jedno miejsce dla mieszkania;
6) obowiązuje zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej działek z drogi krajowej.
 
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 1)zaopatrzenie w wodę:
a)      zaopatrzenie w wodę docelowo z gminnej sieci wodociągowej,
b)      dopuszcza się  tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnego systemu kanalizacji,
b) dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika
     lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
 3) odprowadzenie wód opadowych: bezpośrednio do gruntu;
           4) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z projektowanej stacji
               transformatorowej słupowej zlokalizowanej w pasie drogi 02KDD przy drodze
               06KDW. Dla zasilania stacji wybudować linię SN jako odgałęzienie od przebiegającej
               przez teren linii napowietrznej SN. Dla zasilania projektowanych obiektów wybudować
               należy linie kablowe nn.
              Istniejące w obszarze linie napowietrzne WN i SN przewidziane do zachowania.
              Budowa urządzeń elektroenergetycznych w drogach wewnętrznych wymaga
              wyprzedzającego uregulowania spraw formalno-prawnych między właścicielem lub
              właścicielami dróg i gestorem sieci;
           5) zaopatrzenie w energię cieplną:
              a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
              b) obowiązują ekologiczne źródła ciepła;
           6) telekomunikacja:
              a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
                        teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
              b) dopuszcza  się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej;
 7) gospodarka odpadami stałymi:
                  w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
                        wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
                        pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko
                        śmieci.
 
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
 terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
          terenów.
 
14. Stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.
 
                                                     Rozdział 4
                                                                     Przepisy końcowe
 
§6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
             
  §7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.
 
  §8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                                                                                                                          
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/…./10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010r.

 
 
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod  usługi.
Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych gminnej i wojewódzkiej oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr XVII/129/08 z dnia  28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego  nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyczerpany.
 
 
  Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego 
                                                                        
       mapka - załacznik nr 1 (1712kB) jpg   załącznik nr 1

załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/……/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  ZŁOŻONYCH  DO  PROJEKTU  PLANU
 
 
W  trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w ciągu 14-tu dni po terminie wyłożenia żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono.
 
 
 
 
załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/……/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 r.
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA
 
 
I. Sposób realizacji inwestycji
 
   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1.      gminnych dróg
2.       wodociągów
3.      kanalizacji sanitarnej
 
ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego projektuje się rezerwę na
          poszerzenie publicznej drogi gminnej.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę docelowo z sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć
indywidualnych.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
         ścieków sanitarnych docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej, czasowo dopuszcza się                     odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych  
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)i będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze  środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 lutego 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 lutego 2010, 14:48:07)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (18 marca 2010, 09:07:47)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1282