- projekt - UCHWAŁY Nr XLII/……./10 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennegoterenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie Krajeńskim.


                                                                                                        - projekt -
                                                        UCHWAŁA Nr XLII/……./10
                                       RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                              z dnia 25 lutego 2010r.

 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8
w Sępólnie Krajeńskim.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago- spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,              z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kie- runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie uchwala się, co następuje:
 
 
           
              § 1. Uchwala się zmianę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego          terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie, uchwalonych uchwałą Nr XXXVI/304/05       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.                       z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865), dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie Krajeńskim, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwaną dalej zmianą.
 
                                                    Rozdział 1 Przepisy ogólne
 
              § 2. Zmiana, o której mowa w § 1, obejmuje obszar działek nr 429/4, nr 429/7                  i nr 429/8, położony w Sępólnie Krajeńskim w rejonie ulicy Targowej.
 
              § 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany, stanowiący załącznik Nr 1                do niniejszej uchwały.
 
2.    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany stanowi załącznik Nr 2               do niniejszej uchwały, który nie podlega publikacji.
 
3.    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie inwestycji z zakresu infrastruktu- ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, który nie podlega publikacji.
 
4.    Do obowiązujących ustaleń zmiany należą następujące oznaczenia graficzne:
1)       granica uchwalenia zmiany;
2)       linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone;
3)       linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone;

 
4)       maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)       linie wymiarowe.
Rozdział 2 Zakres zmiany  
§ 4. 1. W tekście uchwały Nr XXXVI/304/05 Rady  Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim               z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865), wpro- wadza się następujące zmiany w § 20 ust. 5:
1)        w pkt 2 po symbolu „2 U” stawia się przecinek i dodaje symbol „3 U”;
2)        w pkt 2 lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: „spełniające warunki:
-       wszelka prowadzona działalność usługowa nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach;
-       ewentualna uciążliwość działalności usługowej nie może wykraczać poza granice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny, a ponadto musi spełniać wymogi przepisów odrębnych, zaś prowadzona działalność nie może przekraczać standardów emisji hałasu, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisji substancji złowonnych oraz wibracji, a także powodować pogorszenia stanu środowiska;
-       uwzględnić ochronę powietrza, wód, gleby, ziemi przed zanieczyszczeniami, ochronę przed hałasem, przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi zwracając uwagę na gospodarkę odpadami komunalnymi i poprodukcyjnymi, emisje, związane z prowadzoną działalnością, przyjęte technologie odprowadzania mediów i usuwania ścieków komunalnych i poprodukcyjnych oraz transport;
-       ograniczyć lokalizację inwestycji uciążliwych dla środowiska przyrodniczego i wodochłonnych, z uwagi na położenie w zlewni rzeki Brdy, która stanowi źródło wody pitnej dla miasta Bydgoszczy”;
3)        w pkt 2 lit. c:
-       wyrazy „powierzchni zabudowy do 400 m2” zastępuje się wyrazami „powierzchni sprzedaży budynku handlowego do 1999 m2”;
-       po wyrazach „obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „z wyłączeniem drogi publicznej zbiorczej 4 KDZ”;
4)        w pkt 2 lit. d wyrazy „pod warunkiem zachowania minimalnej wielkości działki 1.500 m2” zastępuje się wyrazami „pod warunkiem zachowania minimalnej wielkości działki 500 m2”;
5)        po pkt 3 dodaje pkt 4 w brzmieniu:
„4)   4 KDZ:
a)    przeznaczenie terenu: komunikacja,
b)   rezerwa terenu szerokości 20,0 m pod docelową drogę publiczną zbiorczą.”
 
2.    Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVI/304/05 Rady  Miej- skiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.                       z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865), w liniach rozgraniczających terenu 2 U, obowiązuje rysunek zmiany, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
Rozdział 3 Przepisy końcowe
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.  
 
      
                                                                       UZASADNIENIE
 
   do uchwały Nr  XLII/...../10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński  z dnia 25 lutego 2010 r.
 
 
Dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8, położonych w Sępólnie Krajeńskim, obowiązują ustalenia uchwały Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865)
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów
w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie.
Właściciele terenu oznaczonego symbolem 2U wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z prośbą o zmianę m.p.z.p. dla terenu 2U w celu zwiększenia powierzchni sprzedaży budynku handlowego do 1999 m2.
Wniosek dotyczący wprowadzenia powyższej zmiany uzyskał pozytywną opinię Zarządu Osiedla nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, wobec czego Rada Miejska podjęła uchwałę
Nr XXVII/213/09 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
w/w zmiany, która rozpoczęła tryb formalno - prawny prac nad zmianą planu. Projekt zmiany uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany.
            W trakcie wyłożenia projektu zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu ani wniosków i uwag do wyłożonej prognozy.
            W związku z powyższym projekt może zostać przedłożony do uchwalenia przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
   mapka (592kB) pdf      załącznik nr 1     
 
  -projekt-  
załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/……/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 r.
 
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie, uchwalonych uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865), dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 
 
W okresie wyłożenia projektu zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 05 stycznia 2010 r. do 02 lutego 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 16 lutego 2010 r., nie wniesiono żadnych uwag.
 
 
 
 
  -projekt-  
załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/……/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie, uchwalonych uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24
listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865), dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie Krajeńskim. 
 
 
 
 
Realizacja zamierzeń określonych w projekcie zmiany nie wymaga ponoszenia kosz- tów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
                                                                                  

                                                                           

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 lutego 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 lutego 2010, 14:34:40)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (18 lutego 2010, 14:42:41)
Zmieniono: mapka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264