Projekt uchwały Nr XLI/…./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok


Projekt

UCHWAŁA   Nr XLI/…./10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2010 r.


w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
               
Na podstawie art. 211, 233 i 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:
         §1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
na kwotę      34 139 889  zł
2.    Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące     w kwocie 33 537 438 zł
b) dochody majątkowe    w kwocie      602 451 zł w tym:

    § 2.1Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  na kwotę  40 429 440,34 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 742 772,00 zł
wydatki majątkowe       w kwocie   7 686 668,34 zł
2.    W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a)    wydatki jednostek budżetowych                               w kwocie 21 896 454,00 zł
 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            w kwocie 14 267 258,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            w kwocie   7 629 195,88 zł
b)    dotacje na zadania bieżące                             w kwocie   2 258 021,00 zł
c)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                w kwocie   7 476 394,00 zł
d)    wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                               w kwocie     411 903,00 zł
e)    obsługę długu                              w kwocie     700 000,00 zł
Planowane zmiany wydatków  budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

           § 3 . Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 7 340 211,34 zł. Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   1 050 660,00 zł.   

           § 4. Deficyt  budżetowy  wynosi 6 289 551,34 zł, a  źródłem  jego pokrycia  będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyt.
                                
          § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                                
          § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                   


Sprawdzono pod względem                                                        Uzgodniono
formalno - prawnym
                      
Uzasadnienie do uchwały nr XLI/……./10   
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 28 stycznia 2010 r.


           W budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok zmienia się załącznik wydatków. Zmiany polegają na przesunięciu w rozdziale dotyczącym promocji Gminy – 75075 środków w kwocie 1 000 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4430 (różne opłaty i składki) z przeznaczeniem na opłatę członkowską w Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu oraz w rozdziale dot. kultury fizycznej i sportu – 92605 środków w kwocie 3 000zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 3040 (nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń) z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wybitnych sportowców z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Zmiany dotyczą także przeniesienie pomiędzy rozdziałami 92605 (sport i kultura fizyczna) i 92105 (kultura) kwoty 10 000 zł przeznaczonej na dotację dla organizacji pozarządowych w związku z zakończeniem konkursów dot. sportu.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.    

U.L.
 

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok (29kB) excel

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 stycznia 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (22 stycznia 2010, 11:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260