Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza

 Projekt
 
 
                                 UCHWAŁA   Nr  XL/       /09
                      RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                  z dnia     grudnia  2009 r.
 
 
w   sprawie  sprzedaży   nieruchomości   położonej  w   Sępólnie   Krajeńskim  
przy ul. Sienkiewicza
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
 
             § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 121/6 o pow.  2284 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14465
 
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
 
 
 
 
  
 
Sfrawdzono pod względem
Formalno-prawnym
 
 
 
 
 
 
 
                                  Uzasadnienie do uchwały  Nr  XL/       /09
                   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia     grudnia  2009 r.
 
 
           
            Wymieniona w uchwale nieruchomość położona jest u zbiegu ulicy Koronowskiej i ulicy Sienkiewicza. Działka stanowiła grunt rolny klasy V bez dojazdu z drogi publicznej. Ponieważ jest to teren atrakcyjnie położony,  Gmina wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyrażenie zgody na dojazd do działki. Zgodę na wjazd od strony ulicy Sienkiewicza wyraził Zarząd Dróg Wojewódzkich.   Następnie została przygotowana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z nią nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową. Grunt zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. Z projektem niniejszej uchwały została zapoznana Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj., opiniując go pozytywnie.
 
 
 
 E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (11 grudnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 grudnia 2009, 13:43:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349