Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów

Projekt

UCHWAŁA  Nr  XXXVIII/        /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 października 2009 r.


w sprawie zamiany gruntów


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 251 poz. 2063 ze zm.) uchwala się co następuje :

 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie na grunty stanowiące własność Agnieszki Raczyckiej zam.w Sikorzu 9  w następujący sposób : Gmina Sępólno Krajeńskie  za nieruchomości położone w Sikorzu oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako działki:  nr  9/16 o pow. 1467 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 13787 i nr 9/34 o pow. 203 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 16349 otrzyma drogi położone w Sikorzu oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako działki nr 9/25 o pow. 106 m² i nr 9/27 o pow. 53 m² zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 24821 stanowiące własność  Agnieszki Raczyckiej.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Uzasadnienie do  UCHWAŁY  Nr  XXXVIII/          /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia        października 2009 r.


        Z wnioskiem o zamianę nieruchomości wystąpiła Pani Agnieszka Raczycka uzasadniając  tym, że nieruchomości  gminne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jej własności. Działka 9/16 jest ogrodzona i pokryta płytami betonowymi przez poprzedniego jej użytkownika. Ponieważ prowadzi działalność gospodarczą, działka ta stanowiłaby uzupełnienie terenu Zakładu - placu. Działka 9/34 stanowi przedłużenie działki 9/16 ma kształt trójkąta usytuowana na nasypie i graniczy z działką 9/32 stanowiącą jej własność. W zamian za te nieruchomości Pani Raczycka przekaże działki wchodzące w skład drogi gminnej. A w związku z różnicą powierzchni zamienianych nieruchomości dopłaci różnicę wartości zamienianych działek zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (26 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (26 października 2009, 14:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025