Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek przy ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXXVII/         /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 września  2009 r.


w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na rzecz podmiotów świadczących usługi z zakresu dostarczania energii elektrycznej, prawa użytkowania wieczystego działki  nr 151/2 o pow. 81 m² i działki nr 151/4 o pow. 60 m² położonych przy ulicy Kościuszki w Sępólnie Kraj. zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 25588 - stanowiących własność Skarbu Państwa.


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXXVII/        /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 września 2009 r.


 Z wnioskiem o sprzedaż wymienionych w uchwale działek wystąpił ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz. Na nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa słupowa. Nieruchomość wcześniej została nabyta od Likwidatora  Sp. z o.o HASTE  z przeznaczeniem pod rozbudowę stacji transformatorowej, celem zasilenia w energię elektryczną nowo tworzonych zakładów powstających na terenie likwidowanej Spółki.
Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński.

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 września 2009, 09:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884