UCHWAŁA Nr XXXIII/ /09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.


UCHWAŁA Nr XXXIII/      /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 czerwca 2009 r.
 
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 30 ust. 6 i 6 a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422) uchwala się, co następuje:
 
 
      § 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 3. Traci moc uchwała Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
     § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/       /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2009 r.
 
 
Przyjęcie przedmiotowej uchwały wynika z treści art. 30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
 
Zgodnie z nim organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma obowiązek uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały, na obszarze działania jst, co najmniej średnim wynagrodzeniom określonym w ustawie.
 
Projekt regulaminu będący załącznikiem do niniejszej uchwały podlegał uzgodnieniom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W tej sprawie pomiędzy Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego a przedstawicielami związków zawodowych odbyło się 6 spotkań zakończonych pełnym uzgodnieniem stanowisk.
 
Skutki finansowe niezbędne dla realizacji przyjętej uchwały w części dotyczącej nauczycieli zatrudnionych w szkołach pokryte będą z subwencji oświatowej, a w części dotyczącej nauczycieli przedszkoli i oddziałów „0” ze środków będących dotacją Gminy.
 
Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki R.M. w Sępólnie Krajeńskim.
 
M.T.
 
   pobierz Regulamin wynagradzania - projekt (145kB) word      
 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (17 czerwca 2009)
Opublikował: Maria Chmielewska (17 czerwca 2009, 13:20:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1489