UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

 
Projekt
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXXII /    / 09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
  z dnia 28 maja 2009 r.
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
 
         Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398) uchwala się, co następuje:
 
§  1.  Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana mgr inż. Waldemara Stupałkowskiego z dniem 1 stycznia 2009 r. miesięcznie w następującej wysokości:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 230 zł
     słownie: ( pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych ),
 
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 944 zł
     słownie: ( jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote ),
 
3) dodatek specjalny w wysokości 20 %, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
    dodatku funkcyjnego tj. 1 434,80 zł
    słownie: ( jeden tysiąc czterysta trzydzieści cztery złote i 80/100 ),
 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18 % wynagrodzenia   zasadniczego
     tj. 941,40 zł
     słownie: (dziewięćset czterdzieści jeden złotych i 40/100).
 
           Począwszy od dnia 1 października 2009 r. dodatek za wieloletnią pracę wzrośnie o 1 % za każdy przepracowany następny rok, nie więcej jednak niż do 20 % - po 20 latach pracy.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
§  3.   Traci moc uchwała Nr XX/148/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXII /    / 09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 maja 2009 r.

 
Na postawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) reguluje składniki wynagrodzenia dla Burmistrza w gminie powyżej 15 tys. mieszkańców, w następujący sposób:
 
1)   wynagrodzenie zasadnicze w kwocie            od 4 500 do 6 000
2)   dodatek funkcyjny w kwocie                        do 2 100
3)   dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej  20 % i nie
      przekraczającej łącznie 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
      funkcyjnego, który przysługuje obligatoryjnie
4)   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18 % wynagrodzenia
       zasadniczego.
 
Wzrost wynagrodzenia w stosunku do aktualnego ustalono na poziomie 10 % a przyjęte w uchwale składniki i ich wysokość spełniają wszystkie wymagania ustawowe.
 
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 maja 2009 r. uzyskując jej akceptację.
 
 
B.S.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (21 maja 2009)
Opublikował: Administrator (21 maja 2009, 09:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517