Projekt UCHWAŁY Nr XXX/..../09 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

UCHWAŁA   Nr  XXX/..../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                           34 941 820,19 zł
 zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                          254 926,00 zł   

-dochody po zmianie  wynoszą                                                       35 196 746,19 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                                                   34 328 052,79 zł
            dochody majątkowe w kwocie                                                  868 693,40 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                               5 175 154,00 zł
    -     zwiększa  się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a)              3 000,00  zł
          dotacje celowe po zmianie wynoszą                                        5 178 154,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                           34 941 820,19 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                  1 379 901,78 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                 36 321 721,97 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 29 496 233,79 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  6 825 488,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 846 263,00 zł
b) dotacje    w kwocie   1 877 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie      100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie      337 920,00 zł

4. Deficyt budżetowy wynosi 1 124 975,78 zł.

        § 2.  Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/.../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca  2009 roku

                                                  

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę – 254 926 zł

85214 § 2010 – na podstawie dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-5/09 z dnia 9 marca 2009 r. zwiększa się plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane od niektórych świadczeń z OPS
85415 § 2030 – na podstawie dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-3/09 z dnia 25 lutego 2009 r. tworzy się plan dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę – 1 379 901,78  zł

60016 § 6050 – zwiększa się o kwotę 364 975,78 zł plan wydatków na drogi i chodniki           
§ 6060 – tworzy się plan wydatków na zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych w wysokości 220 000 zł (170 000 zł tereny wiejskie, 50 000 zł teren miasta)
63095 § 6050  – tworzy się plan wydatków w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem  na urządzenie kąpieliska miejskiego (domek ratownika, boiska do piłki plażowej, pomosty)
70005 § 6060 – tworzy się plan wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntu przy Urzędzie Miejskim (połączenie ul. Kościuszki i ul. Szkolnej )
75023 § 4010, § 4300  – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z powierzeniem zarządzania budynkiem pracownikowi Urzędu Miejskiego
85214 § 3110  – zwiększa się plan wydatków na składki emerytalne i rentowe niektórych świadczeń z OPS o kwotę 3 000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
85415 § 3240 – tworzy się plan wydatków w kwocie 251 926 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
90003 § 4300 – zwiększa się o 30 000 zł plan wydatków związanych z oczyszczaniem miasta
90095 § 6050 – tworzy się plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta
92109 § 6060 – tworzy się plan wydatków w kwocie 180 000 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnej sceny na potrzeby występów plenerowych w Gminie
92601 § 6050 – zwiększa się o kwotę 250 000 zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej Pojezierza Krajeńskiego”

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (19kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (22kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (22kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2009 r. (37kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009 (20kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok (23kB) excel
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (16 marca 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (18 marca 2009, 08:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369