Projekt UCHWAŁY Nr XXIX/…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 lutego 2009 r.

UCHWAŁA   Nr  XXIX/…../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                            34 978 240,79 zł
 zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                         1 069 979,40 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                               36 048 220,19 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           35 179 526,79 zł
            dochody majątkowe w kwocie                          868 693,40 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                             6 062 154,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                           34 978 240,79 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                 1 069 979,40 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                 36 048 220,19 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 30 317 707,79 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  5 730 512,40 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 850 963,00 zł
b) dotacje    w kwocie  1 877 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     337 920,00 zł


        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/....../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 lutego  2009 roku 

 Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 1 069 979,40 zł

01010 § 6338 – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach ZPORR na budowę wodociągu we wsi Wiśniewka – zwrot środków za inwestycję zrealizowaną w latach 2006 – 2007 – kwota 271 193,40 zł
75615,75616 – w związku z dokonaniem aktualnych przypisów podatkowych koryguje się plan we wskazanych rozdziałach
75621 § 0010 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09  zmniejsza się plan paragrafu o 150 zł
75801 § 2920 – na podstawie ww. pisma Ministra Finansów zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 228 838 zł
92601 § 6300 – dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w ramach programu „Orlik 2012” na podstawie uchwały Nr XXX/621/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. – kwota 333 000 zł

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 1 069 979,40 zł

60016 § 6050 – zwiększa się o kwotę 105 613,40 zł plan wydatków na budowę dróg i chodników w Gminie
            § 6620 – tworzy się plan wydatków w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu przeznaczoną na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie
75075 § 4430 – tworzy się plan wydatków w kwocie 8 028 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniu „Nasza Krajna”
75412 § 6060, § 6230 – dokonuje się przesunięcia środków z § 6060 na § 6230 z jednoczesnym jego zwiększeniem o kwotę 40 000 zł (dotacja na zakup samochodu dla OSP w Sępólnie Krajeńskim)
80101 § 4270 – zwiększa się plan wydatków na remonty w szkołach o kwotę 228 838 zł (z subwencji oświatowej)
           § 6050 – wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 przesuwa się do rozdziału 92601
85212 § 8550 – tworzy się plan wydatków w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zaliczki i funduszu alimentacyjnego względem innych jst
85412, 92105 – dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na dotację dla organizacji pozarządowych pomiędzy rozdziałami
90001 § 6050 – zwiększa się plan wydatków na kanalizację sanitarną o 55 000 zł z przeznaczeniem na budowę przyłączy w ul. Kościuszki
90095 § 6060 – tworzy się plan wydatków w kwocie 224 000 zł z przeznaczeniem na wykup budynku przy ul. Jeziornej
92601 § 6050 – tworzy się plan wydatków w kwocie 673 000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Nr 3 ( środki własne i samorządu województwa)


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

 

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (22kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (24kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2009 r. (36kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (22kB) excel
Dotacje celowe na zadania własne gminy (43kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 lutego 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (25 lutego 2009, 08:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312