Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXIX/…./09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia    lutego 2009 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, dotyczący podniesienia kwalifikacji kadr sytemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Krajeńskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wsparcie w ramach projektu, o którym mowa w § 1 finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Regulamin obowiązuje dla projektu realizowanego w roku 2009..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sprawdzono pod względem                                    Uzgodniono
formalno – prawnymUzasadnienie do uchwały Nr XXIX/.…/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia    lutego 2009 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się z zawarciem przez Gminę Sępólno Krajeńskie 16 października 2008r. umowy (wstępnej) z Powiatem Tucholskim dotyczącej współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Współrealizowanie przez Gminę Sępólno Krajeńskie ww. projektu wymaga szczegółowego określenia zadań i obowiązków wszystkich jego uczestników. Załączony regulamin zawiera niezbędne regulacje.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

M.T.


Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” (150kB) word

metryczka


Wytworzył: Zakład Obsługi Samorządowej (17 lutego 2009)
Opublikował: Administrator (25 lutego 2009, 08:24:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1746