Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Projekt

UCHWAŁA Nr XXVIII/   / 09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. N 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 1 ust. 2 pkt 3, art. 2 ust.1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.  1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802, Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939, Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708 i 711) uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego za rok 2008 w wysokości 8 817,96 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 96/100) brutto wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII /   / 09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), ustalenie wynagrodzenia Burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne jest „wynagrodzeniem” niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały aby dokonać wypłaty nabytego prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej uzyskując opinię pozytywną.

B.S.metryczka


Wytworzył: Bożena Strąpoć (26 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (26 stycznia 2009, 13:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1491