Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jeziornej w Sępólnie Kraj.

Projekt

UCHWAŁA  Nr XXVIII/         /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  29 stycznia 2009 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości zabudowanej,  położonej przy ulicy Jeziornej w Sępólnie Krajeńskim

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę nabycia na mienie komunalne, za odszkodowaniem, nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jeziornej 6 w Sępólnie Kraj., oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 218/2 o pow. 735 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 17711 - stanowiącej własność Sławomira Jana Łuczyńskiego zam.w Lutówku 46/1.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 


Sprawdzono pod
względem formalno-prawnym

 

 

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr  XXVIII/         /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

   W związku z pozostawieniem Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim Sądu Rejonowego w Tucholi podjęto wstępne ustalenia dotyczące przeniesienia z tego budynku  Biblioteki Publicznej.
Przyjęto, że budynkiem, który mógłby być wykorzystany na ten cel to nie użytkowany od kilku lat obiekt po byłej Szkole Zawodowej przy ulicy Jeziornej. Z uwagi na powyższe, przeprowadzono wstępne rozmowy z właścicielem budynku Panem Sławomirem Łuczyńskim. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę na jej przekazanie,  za odszkodowaniem ustalonym w dalszych negocjacjach.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego  i  Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (23 stycznia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 stycznia 2009, 14:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1456