PROJKT UCHWAŁY Nr XXVIII/ /09 RADY MŃIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJESKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).


Projekt                                    
 
UCHWAŁA Nr XXVIII/     /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży  oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Ustala się dla terenu Gminy Sępólno Krajeńskie  75  punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 
§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od szkół i przedszkoli.
                2. Pomiaru odległości dokonuje się  wzdłuż ciągów komunikacyjnych pieszych od wejścia obiektów określonych w ust. 1 do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do tego punktu.
           
            § 3. Traci moc uchwała  Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 21 marca 2003 r.  w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  (Dz. Urz. Woj.  Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr  53 poz.  896)
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 


 
Uzasadnienie do uchwały nr  XXVIII/    /  /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia   29 stycznia  2009 r.

 
         Celem niniejszej uchwały jest ustalenie limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  oraz ustalenie  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
         Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

B.B.

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (20 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (20 stycznia 2009, 14:36:19)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 stycznia 2009, 08:57:51)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1589