Projekt Uchwały Nr XXVII/.../08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

PROJEKT

UCHWAŁA NR  XXVII/       /08
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.


            Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustalić z dniem 01 stycznia 2009 r. kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych Ośrodka Pomocy Społecznej w I kategorii zaszeregowania na kwotę 700 zł (słownie: siedemset złotych).

§ 2. Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych Ośrodka Pomocy Społecznej na 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY NR     XXVII/      /08
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r.
    

           Zgodnie z treścią  § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222 ze zm.) Rada Miejska ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych ustaloną przez pracodawcę w porozumieniu z Radą Gminy stosownie do swoich możliwości finansowych.
           Podjęcie uchwały jest niezbędne celem stworzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z waloryzacją wynagrodzeń. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
            W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (18 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Chart (18 grudnia 2008, 09:02:18)

Ostatnia zmiana: Marek Chart (18 grudnia 2008, 09:13:51)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1552