UCHWAŁA Nr XXVII/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Tomasza Cyganka.


                                                                                                           
 projekt
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/   /08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 grudnia  2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Tomasza Cyganka.         
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  20 listopada  2008r. złożonej do Rady Miejskiej na Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Tomasza Cyganka przez Panią Wiesławę Kowalczyk, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdza się ze przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r.

 
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
            W związku ze złożoną skargą z dnia  20 listopada 2008r. przez Panią Wiesławę Kowalczyk na Przewodniczącego Rady Miejskiej przygotowano projekt niniejszej uchwały .
 

 
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r.  


 
 
UZASADNIENIE
 
 
Przedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 27.11.2008 r.
Skarżąca twierdzi, że Przewodniczący Rady Miejskiej nie dopełnił obowiązku należytego rozpatrzenia skargi. Skarżąca żąda unieważnienia pisma nr Or. 0561-1/10/08 podpisanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Tomasza Cyganka, gdyż wg niej nie zawiera formalno – prawnego uzasadnienia. Twierdzi, że sposób załatwiania jej skargi dowodzi o ignorowaniu konstytucji i przepisów prawa Rzeczypospolitej przez funkcjonariuszy publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie. Twierdzi, że jej skarga jest w pełni zasadna i powinna być rozpatrywana przez Urząd Miejski. Tytułuje jednak skargę do nadzoru Rady Miejskiej Sępólno Krajeńskie. Komisja stwierdza, że postępowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w formie oddalenia skargi ze wskazaniem organu właściwego do rozpatrzenia skargi tj. Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego jest zgodne z obowiązującym prawem w tym z  art. 229 KPA w zw. z art. 228 KPA (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm). Powoływanie się przez skarżącą na art. 65 § 1 kpa jest nieprawidłowe, ponieważ artykuł ten dotyczy sposobu wnoszenia podań a nie skarg .Odnośnie skarg, przepisem wskazującym sposób działania związany z niewłaściwością organu, jest art. 231 kpa, który stanowi o obowiązku: przekazania skargi niezwłocznie (nie później niż w terminie siedmiu dni) organowi właściwemu zawiadamiając jednocześnie organ lub obowiązku wskazania właściwego organu skarżącemu.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Komisja uznała skargę w całości za bezzasadną.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (17 grudnia 2008)
Opublikował: Administrator (17 grudnia 2008, 09:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1600