Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

Projekt

UCHWAŁA Nr XXVII/…/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę  w  sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

              Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) uchwala się, co następuje:

              § 1. W uchwale nr XV/121/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XVII/127/08 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli, oraz zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXV/180/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli, wprowadza się następującą zmianę:
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołtys i przewodniczący zarządu osiedla w związku z pełnieniem obowiązków organu lub przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymują roczną dietę w wysokości 74 % maksymalnej wysokości diety – wypłacaną kwartalnie.”

              § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

              § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/…/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 roku  


                  Uchwała wprowadza zmianę diet dla sołtysów z 83% na 74% maksymalnej wysokości diety, która wypłacana jest sołtysom kwartalnie. Niniejsza uchwała przygotowana jest w związku z realizacją wniosku sołtysów i przewodniczących osiedli o podwyższenie diety. Wniosek złożony przez  sołtysów i przewodniczących osiedli został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu oraz na Komisji Rolnej i uzyskał ich pozytywną opinię w części dotyczącej zmiany diet.
                   W związku z tym, że diety wypłacane są w cyklach kwartalnych niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2009 r.
                   Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.


D.W./E.M.

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (12 grudnia 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (17 grudnia 2008, 09:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2164