UCHWAŁA Nr XXVI/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r.

Projekt
 
 
                                           UCHWAŁA Nr XXVI/…/08
                                  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                          z dnia 27 listopada 2008 r.
 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową
oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie
dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago- spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. ,Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880), stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie uchwala się, co następuje:
 
 
           
              § 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię wsi Sikorz  – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie, uchwalonym uchwałą NrXLVI/461/2002 Rady  Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz - działka nr 381/2, Gmina Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 31.10.2002 r. Nr 123, poz. 2481), dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwaną dalej zmianą.
  Rozdział 1 Przepisy ogólne
 
              § 2. Zmiana, o której mowa w § 1, obejmuje obszar działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6, położonych w Sikorzu gm. Sępólno Krajeńskie, o powierzchni 6,2 ha.
 
             §  3. Przedmiotem ustaleń zmiany są:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu literami MN, U;
2)  teren zieleni i wód, oznaczony na rysunku planu literami ZN, W;
3)  teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu literami KDX;
4)  tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu literami KDD.
 
 
 
            § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany stanowi załącznik Nr 2               do niniejszej uchwały.
3.    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie inwestycji z zakresu infrastruktu- ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stano- wi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4.    Do obowiązujących ustaleń zmiany należą następujące oznaczenia graficzne:
1)  granica uchwalenia zmiany;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone;
3)  obowiązująca linia zabudowy mieszkaniowej, w której należy usytuować min. 60% ściany frontowej budynku mieszkalnego, stanowiąca jednocześnie maksymalną nieprzekraczalną,          o której mowa w pkt 4 dla pozostałej części budynku mieszkalnego i innej zabudowy              w granicach działki;
 
4)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy określająca minimalną odległość projekto- wanego budynku od linii rozgraniczającej przylegającej drogi lub przejścia pieszego;
5)  linie wymiarowe.
 
             § 5.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  zmianie - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany określone w Rozdziale 2 uchwały;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;
3)  rysunku zmiany - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4)  liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5)  terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
6)  uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska okre- ślonych w obowiązujących przepisach;
7)  usługach nieuciążliwych dla mieszkalnictwa - należy przez to rozumieć działalność usługo- wą, która nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszka- niowej, określonych w obowiązujących przepisach;
8)  obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki z pomieszczeniami pomocni- czymi, technicznymi lub gospodarczymi, niezbędnymi do funkcjonowania budynku realizują- cego podstawową funkcję terenu;
9)  przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-nawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.
 
Rozdział 2
Przeznaczenie i ogólne zasady zagospodarowania terenów
 
 
             § 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu sym- bolami 1 MN, U, 2 MN, U, 3 MN, U i 4 MN, U;
2)  teren zieleni i wód, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 ZN, W;
3)  teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KDX;
4)  tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 7 KDD           i 8 KDD.
 
2.    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)  na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza się:
a)    zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,
b)   podział na działki budowlane wyłącznie zgodnie z liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania,
c)    łączenie działek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora,
d)   realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym              z otoczeniem;
e)    zabudowę usługową (w tym handlową) wolno stojącą wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi lub wprowadzenie funkcji usługowej do budynku mieszkalnego;
f)     lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo – garażo- wych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków miesz- kalnych i usługowych, lub dobudowanych do budynków mieszkalnych i usługowych, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną;
g)    wszelką działalność usługową (w tym handlową) spełniającą wymóg określony w ust. 3 pkt 2;
2)  na terenach, o którym mowa w ust.1 pkt 1:
a)    zabudowa działki nie może przekroczyć 30% jego powierzchni,
b)   wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 50% powierzchni działki biologicznie czynnej;
c)    ustala się obowiązek zachowania linii zabudowy wykreślonych na rysunku planu,
d)   obowiązuje zasada lokalizowania tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej wydzielonej działce;
3)  na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, wprowadza się zakaz:
a)    lokalizowania garaży blaszanych,
 
b)   budowy ogrodzeń pełnych.
 
3.    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 
1)  uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia;
2)  działalność usługowa (w tym handlowa) musi spełniać wymóg zastosowania takiej techno- logii, aby uciążliwość tej działalności nie wykraczała poza granice zewnętrzne działki           lub terenu obejmującego kilka działek, do którego inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to również uciążliwości z tytułu parkowania pojazdów) oraz nie może powodować uciąż-
liwości dla funkcji mieszkaniowej na działce własnej inwestora - obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 
3)  należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskaza- ny przez władze gminne - gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi;
4)  wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniają- cym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych;
5)  przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest, w zależności            od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie                  z przepisami odrębnymi;
6)  budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie               w krajobraz i otaczającą zabudowę, a na działkach narożnikowych, położonych przy skrzyżowaniach dróg, w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy, ograniczyć wysokość zieleni do 1,0 m.
4.       Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe władze służby ochrony zabytków.
 
5.    Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: przestrzeń pu- bliczną w granicach uchwalenia planu stanowią docelowo tereny dróg publicznych dojazdowych, wymienione w ust. 1 pkt 4.
 
6.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1)  ustala się ściśle określone linie zabudowy mieszkaniowej i maksymalne nieprzekraczalne
linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany;
2)  budynki mieszkalne i usługowe o wysokości max. II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1,2 m) i max. 12,0 m npt licząc od średniej rzędnej terenu w obrysie rzutu budynku do górnej krawędzi kalenicy z możliwością podpiwniczenia;
3)  budynki gospodarcze lub gospodarczo – garażowe parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego i wysokości max. 6,0 m npt licząc od średniej rzędnej terenu w obrysie rzutu budynku do górnej krawędzi kalenicy;
4)  poziom posadowienia parteru budynków - max. 1,0 m powyżej średniej pierwotnej wyso- kości terenu w obrysie rzutu budynku;
5)  dachy o spadku połaci od 35o do 52o, z głównymi połaciami dwuspadowymi symetrycz- nymi o jednakowym kącie nachylenia lub wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną
lub materiałami przypominającymi wyglądem w/w pokrycie - w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym.
 
7.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo- nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.
 
8.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejsco- wym: nie ustala się.
 
9.    Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,                       w tym zakaz zabudowy:
1)  na terenie 5 ZN, W wprowadza się zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;
2)  wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, w odległości 5,0 m od osi linii (licząc w poziomie),                tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z właściwym zakładem energetycznym;
3)  wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącego kolektora deszczowego w odległości 5,0 m od jego osi (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie
na rysunku zmiany, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci, a właściciela działki lub jego następcę prawnego zobowiązuje się
do umożliwienia gestorowi sieci dostępu do niej;
4)  strefa, o której mowa w pkt 2, może ulec likwidacji na odcinku, na których nastąpi demon- taż linii napowietrznej.
 
10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające przejścia pieszego 6 KDX w pasie o szerokości 5,0 m;
2) ustala się linie rozgraniczające dróg publicznych dojazdowych 7 KDD i 8 KDD w pasach
o szerokościach 10,0 m (jezdnia szerokości min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokości min. 2,0 m);
3) ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych działek budowlanych wyłącznie z dróg  dojazdowych 7 KDD i 8 KDD oraz płożonych poza granicami uchwalenia zmiany;
 
4) na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe                 dla samochodów użytkowników przebywających okresowo, a w przypadku działalności usługowej, w ilości niezbędnej dla profilu prowadzonej działalności, w tym dla usługo- biorców, ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe dla 100 m2 powierzchni użytkowej usług;
5) na terenach dróg dojazdowych i przejścia pieszego dopuszcza się realizację sieci                     uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
6) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej sieci wodociągowej;
7) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;
8) odprowadzenie ścieków wyłącznie do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej;
9) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a)    zasilanie z projektowanych linii kablowych niskiego napięcia, wyprowadzonych z dwóch słupowych stacji transformatorowych: istniejącej „Sikorz 3”, zlokalizowanej poza południową granicą opracowania i ze stacji projektowanej;
b)   stację „Sikorz 3” należy przebudować na stację w gabarycie 630 kVA;
c)    lokalizacja stacji projektowanej, poza zachodnią granicą opracowania planu, przy terenie oznaczonym symbolem 5ZN,W, zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 31.10.2002 r.            Nr 123, poz. 2481);
d)   dla zasilania stacji należy wybudować odcinek kablowej linii średniego napięcia, poprzez odgałęzienie od przebiegającej przez teren napowietrznej linii średniego napięcia;
e)    należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia (SN) na terenie 4 MN,U w celu jej obsługi, konserwacji i modernizacji;
10) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przy- stosowania dla potrzeb OC;
11) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych – wskazane stosowanie ekolo- gicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
 
11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
nie ustala się.
 
12.  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości:
1)      30% dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1,
2)      0% dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
  Rozdział 3 Przepisy końcowe
 
            § 7  W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie, uchwalonym uchwałą Nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 31.10.2002 r. Nr 123, poz. 2481), dla terenów 5 UP, 6 ZN, W i 7 UP, zgodnie z oznaczeniem na załączniku Nr 4 do uchwały.   
 
          § 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
          § 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.   
 
 
                                                                                               
                                                  UZASADNIENIE
 
                         do uchwały Nr XXVI/……./08  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia 27 listopada 2008r.
 
 
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, i pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu został wyczerpany.
 
M.B.

projekt  
                                      załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/…./08
                                      Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                      z dnia 27 listopada 2008 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz
– dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6.  
 
 
 
W okresie wyłożenia projektu zmiany w planie wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia 2008 r. do 12 maja 2008 r. oraz w terminie do dnia 27 maja 2008 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Projekt  
                                         załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/…./08
                                         Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                         z dnia 27 listopada 2008 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność
produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6. 
 
 
 
            Celem przygotowania przedmiotowego terenu do jego zagospodarowania w sposób określony w projekcie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tere- nu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową
oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4,
nr 381/5 i nr 381/6, budżet gminy będzie zmuszony ponieść koszty związane z:
1.    budową nawierzchni dróg (7 KDD i 8 KDD) o powierzchni 0,34 ha (w tym chodników
o powierzchni 0,06 ha),
2.    budową sieci wodociągowej o długości około 1600 m,
3.    budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1100 m.
            Realizacja wyżej wymienionych zadań z uwzględnieniem sporządzonej na potrzeby projektu zmiany w planie prognozy skutków finansowych, w której określono sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wyniesie łącznie kwotę 1.277.025,00 złotych (drogi – 554.775,00 zł, wodociąg – 428.000,00 zł i kanalizacja – 294.250,00 zł).
            Przewiduje się, że realizacja w/w uzbrojenia terenu objętego projektem zmiany w pla- nie miejscowym nastąpi w latach 2009 – 2015 i zostanie sfinansowana ze środków pocho- dzących z budżetu gminy Sępólno Krajeńskie z dopuszczeniem finansowania lub współfinan- sowania zewnętrznego.
            Nakłady na wymienione powyżej zadania inwestycyjne związane z realizacją uzbroje- nia terenu objętego projektem zmiany w planie miejscowym w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco:
1.      2009 r. –   200.000,00 zł
2.      2010 r. –   228,000,00 zł
3.      2011 r. –   200.000,00 zł
4.      2012 r. –   94.250,00 zł
5.      2013 r. –   54.775,00 zł
6.      2014 r. –   250.000,00 zł
7.      2015 r. –   250.000,00 zł
 
Ogółem:      1.277.025,00 złotych.
 
          Biorąc pod uwagę wieloletni okres realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej na przedmiotowym terenie, może zajść przypadek, że niektóre z wymienionych zamierzeń zostaną wykonane w terminie krótszym niż zakładany w niniejszym załączniku. Będzie to warunkowane stanem finansów publicznych i wielkością budżetu, którym będzie dysponowała gmina Sępólno Krajeńskie.
 
 
 
                                                                                  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 listopada 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 listopada 2008, 13:25:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290