Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr XXVI/…/08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok


                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych **1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

           § 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4)  zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, termin  płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

          § 2. Wprowadza się na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie opłatę od posiadania psów.
          § 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości  36,00 zł od   jednego psa.

          § 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa  z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

          § 5.1. Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na rachunek  Urzędu Miejskiego w Sępólna Krajeńskim.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentem opłaty na terenie
miasta jest Przewodniczący Osiedla nr 1, a we wsiach - sołtysi.

           § 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego w terminie do 1 dnia miesiąca następnego.

           § 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

               § 8. Traci moc uchwała Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

           § 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

          § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

_____________________________
**1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/…/08
Rady  Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008 r.


                 Na podstawie art. 18a i art. 19 pkt 1 lit f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w drodze uchwały może wprowadzić opłatę od posiadania psów, z tym że stawka powyższej opłaty nie może  przekroczyć 104,20 zł rocznie od jednego psa. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek opłaty od posiadania psów.


M.K.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek


metryczka


Wytworzył: MilenaKujawa (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 listopada 2008, 13:33:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1560