Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

PROJEKT

UCHWAŁA  Nr XXVI/    /08
RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z  dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r., Nr 180, poz. 1111)   i  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych**1 (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia  29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:

                      § 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –   616,00  zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        –   675,00 zł;                                           
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton           –    868,00 zł; 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton;

 a) od  3,5 ton do poniżej 12 ton  –  1.011,00 zł;

4) ciągniki siodłowe i balastowe  przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  i  rodzaju  zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę   całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –   339,00 zł;
6)  przyczepy i naczepy, o które łącznie z  pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały;     
7)   od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 a) mniej niż 30 miejsc                       –      824,00  zł;
 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –   1.723,00  zł;

           § 2. Traci moc uchwała nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 138, poz. 2203).

            § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

            §4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
    


_______________________________________________
**1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne;
tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

    

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXVI/   /08
RADY  MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

     
         W uchwale zrealizowano dyspozycję Rady Miejskie zawartej  w art. 8 oraz  art.10 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych określając wysokość stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem zasady zawartej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
         Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w wyżej wymienionym artykule Rada Miejska określa wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania w zależności od liczy osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia.
         Na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanym stawek.
         Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.           
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
    

K.P.

Zał. Nr 1 - Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (55kB) word
Zał. Nr 2 - Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (38kB) word
Zał. Nr 3 - Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równa lub wyższą niż 12 ton (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 listopada 2008, 12:10:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1642