Projekt uchwały w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXVI/    /08
RADY MIEJSKIEJ w  SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,      Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.       Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,  Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 z 2008r., Nr 251, poz. 1847 , Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:
       § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,57 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,90  zł      od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m² powierzchni, z zastrzeżeniem:                                                                                                                                                                                                         - gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „Ba” – tereny przemysłowe, „Bi” – inne tereny zabudowane –  0,32 zł od 1 m² powierzchni;                           - gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – drogi w gospodarstwie rolnym – 0,01 zł od 1 m² powierzchni;
    2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,20   zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -   4,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem:
-  pozostałych budynków, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako   
    budynki  niemieszkalne, położone na gruncie oznaczonym symbolem „Bi” – inne 
    tereny budowlane – 6,50  zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;
- budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących
gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka wynosi –  0,54 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 
          
            § 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia  22 listopada 2007r.  sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2008 rok (Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. Nr 138, poz. 2202).

            § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  
           § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz  Cyganek
                                                                                        

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr  XXVI/     /08
RADY Miejskiej w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.  

       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2009 rok

         Rada Miejska na podstawie zawartych uprawnień w art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z poźn. zm.) określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnej granicy stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłoszonych w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
         Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy poprzez podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały.
         Na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek.   
         Wobec powyższego stało się zasadne podjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok  w przedstawionej wysokości przy zachowaniu  4,2 % wskaźnika wzrostu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz  Cyganek
     

K.P.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 listopada 2008, 12:00:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1648