Projekt UCHWAŁY Nr XXV/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt  

UCHWAŁA   Nr  XXV/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października  2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

                  Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                          33 703 538,78 zł
 zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                            80 791,28 zł
    -     dochody po zmianie  wynoszą                                             33 784 330,06 zł

z tego: dochody bieżące w kwocie                           33 177 418,32 zł
            dochody majątkowe w kwocie                          606 911,74 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                                   5 996 996,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                          35 619 231,56 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                     50 591,28 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                               35  669 822,84 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 28 576 582,84  zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  7 093 240,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 658 704,47 zł
b) dotacje    w kwocie  1 671 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                                        1 885 492,78 zł
 
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cygadek


Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/…/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2008 roku 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 80 791,28 zł

70005 § 0750 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu najmu i dzierżawy, o kwotę 4 783 zł
75023 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 993 zł w związku z rozliczeniem dofinansowania prac projektowych związanych z obwodnicą miast Kamień Kraj. i Sępólno Kraj.
75618 § 0480 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 692,28 zł z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe  w związku z wykonaniem planu
85219 § 0690 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, o kwotę 2 000 zł
85219 § 0920 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł w związku z wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek
85219 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-47/08 z dnia 30 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 699 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008
85228 § 0830 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu dochodów pochodzących z usług opiekuńczych, o kwotę 3 000 zł
85415 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-43/08 z dnia 19 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 624 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 50 591,28 zł

75647 § 3030 - przenosi się plan wydatków z paragrafu 4100 w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na wyrównanie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych
80101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 5 776 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z Dniem Edukacji Narodowej, ponadto w tym rozdziale dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach z 4210 i 4350 na 4270, 4300, 4410,4700 i 4740
80101 § 6050- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3  o kwotę 153 104,45 zł ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych po rozstrzygniętym przetargu
80114 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach 4410, 4700, 4740
85154 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 37 672,28 zł z tytułu odpłatności za zezwolenia alkoholowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości 30 692,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 000 zł 0raz szkolenia pracowników w wysokości 1 000 zł. Ponadto dokonuje się w tym rozdziale przeniesienia planu na paragrafach z 4170 na 4210 w kwocie 4 000 zł
85215 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000 zł w związku ze zwiększoną liczbą odmów przyznania dodatków mieszkaniowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 85219
85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 699 zł z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 699 zł z przeznaczeniem na wypłatę  odprawy, nagrody jubileuszowej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 oraz 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto w tym rozdziale dokonano również przesunięć środków finansowych między paragrafami z 4300 i 4410 na 4210 i 4430
85295 - zmniejszono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na § 4330 zakup usług przez jst od innych jst z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 85219
85407 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach
85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 24 624 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.
92109 § 6050- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych- termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 35 289,89 zł ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych po rozstrzygniętym przetargu
92116 § 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych- termomodernizacja Biblioteki Publicznej o kwotę 158 194,34 zł ze względu na zwiększenie kosztów inwestycyjnych po rozstrzygniętym przetargu

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

E. M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cygadek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (22kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (27kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (24kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (31kB) excel
Przychody i rozchody budżetu w 2008r. (17kB) excel
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (26kB) excel

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (10 października 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (27 października 2008, 08:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1324