Wybrane informacje dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w 2007 rokuI.  Wybrane informacje dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w 2007 roku
 
W 2007 roku na działania związane z aktywizacją osób bezrobotnych PUP wydatkował kwotę w wysokości  5 467 900 zł, co umożliwiło aktywizację 2 387 osób. Stosowane instrumenty rynku pracy finansowane są z Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ograniczonym zakresie formy aktywizacji finansowane są z innych źródeł np.: PFRON.
W  Tabeli 1 przedstawiona została struktura wydatków FP z uwzględnieniem liczby osób zaktywizowanych w ramach poszczególnych form.
 
Tabela 1
 
Struktura wydatków z Funduszu Pracy w roku 2006 i 2007 r. z uwzględnieniem poszczególnych form aktywizacji i liczby osób skierowanych na poszczególne formy
 
WyszczególnienieŚrodki wydatkowane w 2006 r.Liczba finansowanych i skierowanych osób w 2006 r.Środki wydatkowane w 2007 r.Liczba finansowanych i skierowanych osób w 2007 r.
Szkolenia225 999,28119195 181,39130
Prace interwencyjne527 623,31267421 076,47228
Roboty publiczne1 247 968,163741 339 528,31400
Staże832 173,933901 034 647,99425
Stypendia dla kontynuujących naukę26 959,601911 697,507
Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania110 185,16490147 418,87508
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy1 189 794,045541 013 865,70431
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 869 178,69801 017 909,0392
Refundacja kosztów wyposażenia (doposażenia) miejsc pracy49 831,1810206 629,0021
Prace społecznie użyteczne85 481,8413979 945,74145
RAZEM5 165 195,1924425 467 9002387


Wyszczególnienie Środki wydatkowane w 2006 r. Liczba finansowanych i skierowanych osób  w 2006 r. Środki wydatkowane w 2007 r. Liczba finansowanych i skierowanych osób  w 2007 r. Szkolenia 225 999,28 119 195 181,39 130 Prace interwencyjne 527 623,31 267 421 076,47 228 Roboty publiczne 1 247 968,16 374 1 339 528,31 400 Staże 832 173,93 390 1 034 647,99 425 Stypendia dla kontynuujących naukę 26 959,60 19 11 697,50 7 Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania 110 185,16 490 147 418,87 508 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 1 189 794,04 554 1 013 865,70 431 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 869 178,69 80 1 017 909,03 92 Refundacja kosztów wyposażenia (doposażenia) miejsc pracy 49 831,18 10 206 629,00 21 Prace społecznie użyteczne 85 481,84 139 79 945,74 145 RAZEM 5 165 195,19 2 442 5 467 900 2 387

 
Źródło: Dane statystyczne PUP Sępólno Kraj.
 
 
            Z danych zawartych w Tabeli 1 wynika, że w 2007 r. w porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost nakładów finansowych na realizację programów rynku pracy o 5,5 %.  Największe wydatki poniesione zostały na organizację robót publicznych, staży, wypłatę jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.  W porównaniu do 2006 r. zwiększone zostały nakłady finansowe na refundację kosztów wyposażenia (doposażenia) miejsc pracy (315%), zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania (33,8 %), staży (24,3%), wypłatę jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (17,1%) oraz roboty publiczne (7,3%). Zmniejszenie wydatków nastąpiło w przypadku: prac interwencyjnych (20,2 %), przygotowania zawodowego w miejscu pracy (14,8%) oraz szkoleń (13,6%)   
            W ramach dostępnych środków zaktywizowanych zostało 2 387 osób. W porównaniu do 2006 r. nastąpiło nieznaczne zmniejszenie liczby osób aktywizowanych o 2,3 % (55 osób). Największa liczba osób uczestniczyła w: przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, stażach i robotach publicznych.
            Wysokość ponoszonych wydatków oraz liczba osób objętych poszczególnymi formami aktywizacji w latach 2006 i 2007 wskazuje na występowanie kilku tendencji na lokalnym rynku pracy.
Przeważająca część środków corocznie przeznaczana jest na formy umożliwiające dostosowanie umiejętności poprzez nabycie doświadczenia praktycznego na danym stanowisku pracy (staże, przygotowanie zawodowe). Zjawisko to warunkowane jest charakterem tworzonych miejsc pracy. W przeważającej części są to prace proste, nie wymagające szerokiego przygotowania teoretycznego. Potwierdza to relatywnie stały poziom wydatków na szkolenia, które umożliwiają kompleksowe (teoretyczne i praktyczne) przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.
Wysokie wydatki ponoszone na roboty publiczne warunkowane są wieloma czynnikami. Jednym z bardziej istotnych czynników jest niedostateczna liczba miejsc pracy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Problem ten w głównej mierze dotyczy kobiet, osób powyżej 50 roku życia czy też posiadających niskie kwalifikacje. Dodatkową barierą często jest także miejsce zamieszkiwania i związane z tym możliwości dojazdu do pracy.
Wnioski wypływające z realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu potwierdzają założenia dotyczące występowanie grup osób napotykających na dodatkowe bariery w dostępie do zatrudnienia. Problem ten dotyczy w szczególności:
a)      Kobiet,
b)      osób młodych do 25 roku życia,
c)      długotrwale bezrobotnych,
d)     osób powyżej 50 roku życia,
e)      niepełnosprawnych,
 
Dokonanie pełnej analizy wymaga uzupełnienia o informacje dotyczące procentowego udziału osób bezrobotnych z grup ryzyka w grupie osób bezrobotnych zarejestrowanych ogółem. W Tabeli 2 przedstawione zostało porównanie danych z uwzględnieniem liczby osób zarejestrowanych na koniec września 2007 r.
 
Tabela 2
 
Udział procentowy osób z grup ryzyka w grupie osób bezrobotnych wg stanu na koniec września 2007 r. z uwzględnieniem procentowego udziału w aktywnych formach w 2007 r.
 
WyszczególnienieLiczba osób zarejestrowanych na koniec września 2007Udział procentowy w grupie bezrobotnychUdział procentowy w aktywnych formach
Bezrobotni ogółem
w tym:
3095100-
Kobiety220771,348,8
Osoby młode do 25 roku życia71423,136,8
Długotrwale bezrobotni197463,859,4
Osoby powyżej 50 roku życia53817,420,6
Niepełnosprawni1023,34,1
Mieszkańcy wsi184759,754,4


Wyszczególnienie Liczba osób zarejestrowanych na koniec września 2007 Udział procentowy w grupie bezrobotnych Udział procentowy w aktywnych formach Bezrobotni ogółem
w tym: 3095 100  - Kobiety 2207 71,3 48,8 Osoby młode do 25 roku życia 714 23,1 36,8 Długotrwale bezrobotni 1974 63,8 59,4 Osoby powyżej 50 roku życia 538 17,4 20,6 Niepełnosprawni 102 3,3 4,1 Mieszkańcy wsi 1847 59,7 54,4

 
Źródło: Dane statystyczne PUP Sępólno Kraj.
 
Wyniki zaprezentowane w Tabeli 2 wskazują, że w przypadku trzech grup osób: kobiet, długotrwale bezrobotnych i mieszkańców wsi udział  procentowy w aktywnych formach jest niższy niż proporcjonalny udział w grupie bezrobotnych. Szczególnie duże dysproporcje występują w przypadku bezrobotnych kobiet, co potwierdza fakt niedostatecznej liczby miejsc pracy i trudności przy ich utworzeniu nawet przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych.
Ważnym obszarem działań PUP jest pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Tabeli 3 i 4 zaprezentowane zostały dane dotyczące wartości projektów współfinansowanych z EFS wdrażanych w latach 2005-2006 i 2006-2007.
 
Tabela 3
 
Wartość projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 1.2 wdrażanych w latach 2005-2006 oraz 2006-2007 z uwzględnieniem podziału na poszczególne formy aktywizacji i liczby zaktywizowanych osób
 
Wyszczególnienie2005-20062005-20062006-20072006-2007
Poziom wydatkówLiczba zaktywizowanych osóbPoziom wydatkówLiczba zaktywizowanych osób
Staże540 090,32166946 387,23263
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy376 799,51113274 048,7189
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej70 915,17123 604,9111
RAZEM987 805,012861 344 040,85363


Wyszczególnienie 2005-2006 2006-2007 Poziom wydatków Liczba zaktywizowanych osób Poziom wydatków Liczba zaktywizowanych osób Staże 540 090,32 166 946 387,23 263 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 376 799,51 113 274 048,71 89 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 70 915,18 7 123 604,91 11 RAZEM 987 805,01 286 1 344 040,85 363

 
Źródło: Dane statystyczne PUP Sępólno Kraj.
 
Tabela 4
 
Wartość projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 1.3 wdrażanych w latach 2005-2006 oraz 2006-2007 z uwzględnieniem podziału na poszczególne formy aktywizacji i liczby zaktywizowanych osób

Wyszczególnienie2005-20062005-20062006-20072006-2007
Poziom wydatkówLiczba zaktywizowanych osóbPoziom wydatkówLiczba zaktywizowanych osób
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy405 544,10116774 052,66232
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej241 161,1322992 797,9691
RAZEM646 705,231381 766 850,62323
 

Wyszczególnienie 2005-2006 2006-2007 Poziom wydatków Liczba zaktywizowanych osób Poziom wydatków Liczba zaktywizowanych osób Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 405 544,10 116 774 052,66 232 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 241 161,13 22 992 797,96 91 RAZEM 646 705,23 138 1 766 850,62 323

 
Źródło: Dane statystyczne PUP Sępólno Kraj.
 
Z danych zawartych w Tabeli 3 i 4 wynika, że środki EFS stają się istotnym źródłem finansowania programów rynku pracy. W roku 2007 wydatki poniesione w ramach projektów współfinansowanych z EFS wyniosły 1 906 900 zł., co stanowi prawie 35 % środków ponoszonych na realizację wszystkich aktywnych form. Dzięki udziałowi EFS w znaczącym stopniu zwiększyły się możliwości aktywizacji osób młodych i długotrwale bezrobotnych. Organizacja staży i przygotowania zawodowego w ramach projektów współfinansowanych z EFS pozwala także na zmianę alokacji środków pozyskiwanych z FP i optymalne dostosowanie zakresu realizowanych form do lokalnych potrzeb. Jednym ze znaczących obszarów wsparcia EFS jest wspomaganie osób bezrobotnych w uruchamianiu własnych przedsięwzięć gospodarczych. Z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2007 r. skorzystały ogółem 92 osoby w tym z EFS 64 bezrobotnych (69,6 %). Udział EFS jest zatem znaczący i warunkuje zakres realizacji tej formy wsparcia.
            Poza działaniami związanymi z organizacją subsydiowanych form istotnym obszarem działań PUP jest realizacja zadań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Usługi świadczone przez pośredników pracy i doradców zawodowych mają kluczowe znaczenie w przypadku aktywizacji osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby młode, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach napotykają na dodatkowe bariery w dostępie do zatrudnienia, których przezwyciężenie wymaga specjalistycznego wsparcia. Indywidualizacja podejścia i kompleksowość wsparcia oferowanego w ramach poradnictwa i informacji zawodowej w wymierny sposób zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia. W Tabeli 5 przedstawione zostały informacje dotyczące przedsięwzięć podejmowanych w zakresie pośrednictwa pracy w latach 2006 i 2007.
 
Tabela 5
 
Zadania realizowane z zakresu pośrednictwa pracy w latach 2006 i 2007.
 
WyszczególnienieWykonanie 2006Wykonanie 2007
Liczba wizyt u pracodawców892896
Liczba zorganizowanych giełd pracy266391
Liczba osób uczestniczących w giełdach pracy25133081
Liczba zgłoszonych ofert pracy *20602034
Liczba osób podejmujących pracę w ramach zgłoszonych ofertLiczba osób podejmujących pracę w ramach zgłoszonych ofert805865
w tymKobiety481489
w tymmieszkańcy wsi399461
w tymdługotrwale bezrobotni387422
w tymmłodzież do 25 lat294306
Liczba osób podejmujących pracę subsydiowanąLiczba osób podejmujących pracę subsydiowaną576544
w tymKobiety207194
w tymmieszkańcy wsi321288
w tymdługotrwale bezrobotni358349
w tymmłodzież do 25 lat113122


Wyszczególnienie Wykonanie 2006 Wykonanie 2007 Liczba wizyt u pracodawców 892 896 Liczba zorganizowanych giełd pracy 266 291 Liczba osób uczestniczących w giełdach pracy 2513 3081 Liczba zgłoszonych ofert pracy * 2060 2034 Liczba osób podejmujących pracę w ramach zgłoszonych ofert 805 865 w tym kobiety 481 489 mieszkańcy wsi 399 461 długotrwale bezrobotni 387 422 młodzież do 25 lat 294 306 Liczba osób podejmujących pracę subsydiowaną 576 544 w tym Kobiety 207 194 mieszkańcy wsi 321 288 długotrwale bezrobotni 358 349 młodzież do 25 lat 113 122

* Liczba zgłoszonych ofert pracy obejmuje: oferty pracy niesubsydiowanej, subsydiowanej oraz oferty stażowe, przygotowania zawodowego i prac społecznie użytecznych.
 
Źródło: Dane statystyczne PUP Sępólno Kraj.
 
            Z analizy danych zawartych w Tabeli 4 wynika, że w porównaniu do 2006 r. został utrzymany poziom realizowanych ofert pracy.  Nieznacznemu wzrostowi uległa liczba organizowanych giełd pracy (8,6 %), przy znacznym wzroście liczby osób w nich  uczestniczących (18,4 %). W 2007 r. zrealizowanych zostało 865 ofert pracy niesubsydiowanej, czyli o 60 (6,9%) więcej w porównaniu do 2006 r. Nieznacznemu spadkowi (5,6%) uległa liczba osób z grup korzystających z zatrudnienia w ramach form subsydiowanych.
Stopniowy wzrost liczby dostępnych ofert pracy niesubsydiowanej w połączeniu z utrzymującym się wysokim poziomem nakładów na programy rynku pracy w znaczący sposób zwiększa szanse osób bezrobotnych na zdobycie zatrudnienia.  Z punktu widzenia równości szans pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba osób uczestniczących w giełdach pracy.
            Pośrednictwo pracy ściśle powiązane jest z realizacją usług poradnictwa zawodowego. W Tabeli 6 przedstawione zostały informacje dotyczące działań z zakresu poradnictwa zawodowego z uwzględnieniem liczby usług świadczonych dla osób z poszczególnych grup ryzyka.
 
 
Tabela 6
Działania z zakresu poradnictwa zawodowego realizowane w roku 2006 i 2007 z uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób z grup ryzyka
 
 
WyszczególnieniePorady indywidualnePorady grupoweKluby Pracy
Ogółem2006 -wykonanie11574460
2007 -wykonanie145144619
Kobiety2006 -wykonanie5672800
2007 -wykonanie80827119
Mieszkańcy wsi2006 -wykonanie5102090
2007 -wykonanie7732658
Długotrwale bezrobotni2006 -wykonanie189630
2007 -wykonanie47612612
Młodzież do 25 lat2006 -wykonanie5802970
2007 -wykonanie6011853


Wyszczególnienie Porady indywidualne Porady grupowe Kluby Pracy Ogółem 2006 -wykonanie 1157 446 0 2007 -wykonanie 1451 446 19 Kobiety 2006 -wykonanie 567 280 0 2007 -wykonanie 808 271 19 Mieszkańcy wsi 2006 -wykonanie 510 209 0 2007 -wykonanie 773 265 8 Długotrwale bezrobotni 2006 -wykonanie 189 63 0 2007 -wykonanie 457 126 12 Młodzież do 25 lat 2006 -wykonanie 580 297 0 2007 -wykonanie 601 185 3

 
Źródło: Dane statystyczne PUP Sępólno Kraj.
 
            Poradnictwo zawodowe koncentruje się w głównej mierze na świadczeniu porad indywidualnych i grupowych. W ramach Klubów Pracy udzielana jest osobom bezrobotnym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Za organizację Klubów Pracy odpowiedzialny jest Lider Klubu Pracy. Poradnictwo  i informacja zawodowa wraz z Klubami Pracy stanowią spójny system charakteryzujący się możliwością dostosowania formy pomocy do potrzeb poszczególnych osób bezrobotnych.
Dane zawarte w Tabeli 6 wskazują na wzrost znaczenia poradnictwa zawodowego i Klubów Pracy. W 2007r. udzielono 1 451 porad indywidualnych czyli o 20,3 % więcej w porównaniu do roku 2006. W przypadku porad grupowych liczba osób korzystających z tej formy wsparcia była identyczna jak w roku 2006 (446 osób). W Klubach Pracy w 2007 roku uczestniczyło 19 osób, co w porównaniu do braku ich realizacji w 2006 r. stanowi istotną zmianę.
            Doświadczenia wynikające z realizacji programów rynku pracy oraz dane statystyczne wskazują na wzrost znaczenia poradnictwa indywidualnego. Bezrobocie staje się zjawiskiem jednostkowym, wymagającym pogłębionej analizy i poszukiwania zindywidualizowanych metod rozwiązywania zaistniałych problemów. Konsekwencją tych zmian jest zwiększenie ilości spotkań realizowanych w ramach porad zawodowych oraz wydłużenie czasu realizacji jednej rozmowy doradczej. Udzielona pomoc przekształca się w kompleksowe wsparcie realizowane przez doradcę zawodowego przy szerokim udziale pośredników pracy, specjalisty do spraw szkoleń czy też Lidera Klubu Pracy.
 
 
 
  II.  Dane statystyczne 2007-2008 i programy realizowane
     w 2008 roku

Miesiąc/rok20072008
styczeń40753328
Luty39823287
Marzec37723177
Kwiecień34342973
Maj31792821
Czerwiec30782838
Lipiec31282899
Sierpień31332876
Wrzesień30952719
Październik3038
Listopad3013
Grudzień3191


1. Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Sępoleńskim - porównanie lat 2007-2008

Miesiąc/rok    2007    2008   

                               
styczeń          4075    3328                                   
luty                3982    3287                                   
marzec           3772    3157                                   
kwiecień         3434    2973                                   
maj                 3179    2821                                   
czerwiec         3078    2838                                   
lipiec               3128    2899                                   
sierpień            3133    2876                                   
wrzesień           3095    2719                                   
październik       3038                                        
listopad            3013                                        
grudzień           3191                                        

    Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Sępoleńskim w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. spadła o 884 osoby (21,7%). W bieżącym roku widoczny jest dalszy spadek liczby osób bezrobotnych. W okresie od stycznia do września liczba osób zarejestrowanych zmniejszyła się o 609 osób. Występujące corocznie zahamowanie spadku liczby osób bezrobotnych w okresie od lipca do października spowodowane jest zwiększoną rejestracją osób kończących szkoły (absolwentów) oraz zwolnieniami i zakończeniem prac sezonowych w zakładach szwalniczych.

2. Stopa bezrobocia w Powiecie Sępoleńskim w latach 2007-2008

              
Rok/miesiącstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
200726,136,826,325,223,522,121,521,721,521,221,021,8
200822,422,121,420,419,619,720,019,9

                                               
                                                                                            
    Stopa bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. uległa zmniejszeniu z poziomu 26,1% do 21,8%. Tendencja spadkowa utrzymywała się do miesiąca maja 2008 r. Wzrost obserwowany począwszy od czerwca 2008 r. spowodowany jest czynnikami, które wymienione zostały w opisie w pkt. 1.

3. Liczba bezrobotnych z obszaru poszczególnych gmin z uwzględnieniem stanu na 30.09.2008 r.

Zdjęcie4. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Sępólno Kraj. w latach 2007-2008.

Misiąc/rok    2007    2008   

                           
styczeń               1491    1226                               
luty                     1465    1195                               
marzec                1362    1118                               
kwiecień             1229    1077                               
maj                     1117    1016                               
czerwiec             1093    1034                               
lipiec                   1123    1084                               
sierpień               1146    1081                               
wrzesień              1146    1053                               
październik          1151                                    
listopad               1122                                    
grudzień              1177                                    

    Liczba osób bezrobotnych w Gminie Sępólno Kraj. w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. spadła o 314 osób (21,1%) i odnotowany spadek był porównywalny do zmian w grupie wszystkich osób bezrobotnych. W bieżącym roku widoczny jest dalszy spadek liczby osób zarejestrowanych. W okresie od stycznia do września liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 173 osoby.
 

5. Porównanie liczby bezrobotnych w Gminie Sępólno Kraj. w latach 2007-2008 według miejsca
    zamieszkania.

                    
   Zdjęcie                              
                                   
                                   
    W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. liczba osób bezrobotnych na obszarze Gminy Sępólno Kraj. uległa zmniejszeniu o 21,1%. W przypadku mieszkańców miasta w analogicznym okresie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 21,4%, a liczba bezrobotnych mieszkańców wsi spadła o 20,6%. Powyższe dane wskazują na występowanie czynników ograniczających dostęp do zatrudnienia osobom z obszarów wiejskich, lecz ich wpływ nie powoduje istotnych zmian w tempie spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych.


 
6. Programy dotyczące promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku  pracy
    realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w 2008 r.


6.1. „ Aktywność krokiem do podjęcia pracy”

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. jako bezrobotne, w tym w szczególności do osób wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) tj.:
1.    Bezrobotnych do 25 roku życia.
2.    Bezrobotnych długotrwale.
3.    Bezrobotnych powyżej 50 roku.
4.    Bezrobotnych osób niepełnosprawnych.
Poza w/w grupami osób bezrobotnych wsparciem w ramach projektu objęte zostaną w szczególności:
1.    Bezrobotne kobiety. 
2.    Bezrobotni zamieszkujący tereny wiejskie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2008 r. – 31.12.2008 r.
Całkowita wartość projektu – 1 890 499,10 zł.
Liczba osób objęta wsparciem – 305 osób.

6.2. Praca i środowisko 2008

Celem projektu jest wykonanie przez osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zadań z zakresu konserwacji, remontu na rzekach oraz urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej w Powiecie Sępoleńskim. Ponadto zaplanowane działania przyczynią się do polepszenia warunków w zakresie ochrony środowiska poprzez: zagospodarowanie zaniedbanych terenów leśno-rekreacyjnych, szlaków turystycznych oraz sprzątanie terenów wokół jezior. Kolejnym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia, które napotykają na dodatkowe bariery w dostępie do zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.04.2008 r. – 31.12.2008 r.
Całkowita wartość projektu – 489 000,00 zł.
Liczba osób objęta wsparciem – 63 osoby.

6.3. „Rozwój Gminy Więcbork”

Projekt realizowany jest w ramach działań wspierających przygotowanie lub realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO). 
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które dzięki pomocy przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyczynią się do rozwoju Gminy Więcbork.

Okres realizacji projektu: 01.05.2008 r. – 31.12.2008 r.
Całkowita wartość projektu – 55 000,00 zł.
Liczba osób objęta wsparciem – 7 osób.

6.4.     „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby Powiatu Sępoleńskiego”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu sępoleńskiego, w tym w szczególności osób zamieszkujących tereny wiejskie, poprzez stworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu. Zaplanowane w projekcie przedsięwzięcia przyczynią się także do umocnienia tożsamości lokalnej, kultywowania tradycji lokalnych oraz do turystycznego i gospodarczego ożywienia powiatu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2008 r. – 30.11.2008 r.
Całkowita wartość projektu – 146 400,00 zł.
Liczba osób objęta wsparciem – 34 osoby.


6.5.     „Możemy Ci pomóc”

Celem programu jest zwiększenie aktywności i mobilności osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców i pełniejsze wykorzystanie powstających miejsc pracy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r.- 31.12.2008 r.
Całkowita wartość projektu – 440 000,00 zł.
Liczba osób objęta wsparciem – 87 osób.

6.6. „Program 40/50 PLUS”

Celem programu jest zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy oraz zdolności w zakresie uzyskiwania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 45 lat.

Okres realizacji projektu: 01.08.2008 r. - 31.12.2008 r.
Całkowita wartość projektu – 174 000,00 zł.
Liczba osób objęta wsparciem – 33 osoby.
 


7. Środki  Funduszu Pracy i osoby aktywizowane w latach 2007- 2008

Zdjęcie

    Planowany poziom wydatków Funduszu Pracy według stanu na dzień 30.09.2008 r. osiągnął poziom 5 775 700 zł. i jest to kwota wyższa o 5,3% w porównaniu do wydatków poniesionych w 2007 r. (5 467 900 zł). Zwiększone nakłady finansowe na programy rynku pracy umożliwiają stosowanie kompleksowych form wsparcia, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wspierania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotne kobiety, mieszkańcy wsi, osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych). 
7.1. Liczba osób bezrobotnych z Gminy Sępólno Kraj. objętych programami rynku pracy w 2008 r.

L.p.    Forma aktywizacji    Osoby skierowane w 2007 r. i finansowane w roku 2008    Osoby skierowane w okresie 01.01.2008 -30.09.2008
           
           
Zdjęcie

    Do końca września 2008 r. zaktywizowanych zostało 439 osób bezrobotnych z obszaru Gminy Sępólno Kraj. ponadto finansowana była aktywizacja 113 osób, które rozpoczęły udział w aktywnych formach w 2007 r. Procentowy udział mieszkańców gminy wyniósł 24,5 % i przewyższa procentowy udział liczby zarejestrowanych mieszkańców Gminy Sępólno Kraj w grupie wszystkich osób zarejestrowanych.
    Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że liczba osób bezrobotnych ulega stopniowemu zmniejszeniu. Należy jednak podkreślić, że tempo spadku jest znacznie mniejsze niż w 2007 r. Spadek liczby osób bezrobotnych obserwowany jest także w przypadku osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spowodowane jest to w głównej mierze zwiększeniem nakładów finansowych, co umożliwia kompleksowe wsparcie i zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób z grup ryzyka. Istotnym kierunkiem działań jest także zwiększanie poziomu dostosowania kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb lokalnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył: Administrator (23 października 2008)
Opublikował: Administrator (23 października 2008, 10:04:28)

Ostatnia zmiana: Administrator (23 października 2008, 11:14:41)
Zmieniono: dodano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2828

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij