Sprzedaży gruntów w Wałdowie i Wiśniewie

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXV/      /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 października 2008 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Wałdowie i w Wiśniewie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości  położonej w Wałdowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 648 o pow. 922 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 12119.


  § 2.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości własnej niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 30/10 o pow. 114 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 26689.


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXV/       /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 października 2008 r.    
 O sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości wystąpili Pan Zbigniew Orlikowski o nieruchomość w Wiśniewie i Pan Jerzy Gano o działkę w Wałdowie. Nieruchomość w Wiśniewie powstała w wyniku podziału gruntów użytkowanych przez Szkołę Podstawową. Znajduje się poza ogrodzeniem szkoły, bezpośrednio przylega do nieruchomości stanowiącej własność Pana Orlikowskiego. Działka w Wałdowie znajduje się w terenach zabudowanych, na osiedlu domów jednorodzinnych. Dla nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
Złożone wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Rady Sołeckie wsi oraz uzyskały akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Elżbuieta Mizdalska (22 października 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 października 2008, 07:20:30)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2008, 11:27:51)
Zmieniono: poprawiony tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786