W sprawie sprzedaży gruntów w Sępólnie Krajeńskim i w Zbożu

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXV/      /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 października 2008 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. i w Zbożu


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych:
a) w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2  działki nr 4 o pow. 10.0305 ha zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14462,
b) w Zbożu działki nr  67/3 o pow. 3130 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14854.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXV/       /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 października 2008 r.

 

    Z wnioskami o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości wystąpili: Pan Zbigniew Barłóg z Prądocina  o działkę nr 4 w Sępólnie Kraj. i Pan Piotr Nowak zam.w Zbożu o działkę  położoną we wsi. Działka  stanowiąca rolę w miejscowości Zboże została wydzielona za zgodą szkoły i Sołectwa z gruntów przyległych do budynków starej szkoły. Działka położona w Sępólnie Kraj. to grunt rolny, pastwiska, nieużytki. Nieruchomość tą nabywca chciałby przeznaczyć pod zabudowę zakładem produkcyjnym.
Wnioski  zostały  zaopiniowane  pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Zboże oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zarząd Osiedla Nr 2 zaproponował opracowanie planu z przeznaczeniem gruntu na działki budowlane lub pod budownictwo wielorodzinne.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (22 października 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 października 2008, 07:15:30)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2008, 11:28:25)
Zmieniono: poprawiony tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1526