Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim


UCHWAŁA Nr XXIV/    /08
 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 2008 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.        
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),   uchwala się, co następuje:
§1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 11 lipca 2008r. na działalność  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, złożonej przez Panią Wiesławę Kowalczyk w zakresie czynności będących w kompetencji Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  – stwierdza się, że przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Uzasadnienie do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2008r.
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
            W związku ze złożoną dnia 11 lipca 2008r. skargą Pani Wiesławy Kowalczyk na działalność Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przygotowano projekt niniejszej uchwały. 


Załącznik nr 1
do uchwały nr …..
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2008r.   
 
                                             UZASADNIENIE
 
Przedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 28.08.2008 r.
Skarżąca opisuje nieprawidłowy, jej zdaniem przebieg postępowania prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w celu zapewnienia jej miejsca schronienia. Zarzuca Pani Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim utrudnianie możliwości uzyskania przez skarżącą lokalu z zasobów komunalnych gminy oraz wymuszanie oświadczeń od krewnych skarżącej o jej sytuacji bytowej. Skarżąca wnosi o zaniechanie, jej zdaniem, bezprawnego zachowania Dyrektora OPS, które prowadzi do pogorszenia jej sytuacji życiowej.   
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 1, 12 i 17 września, szczegółowo zapoznała się z przedmiotem sprawy i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi. Wyjaśnienia złożyli Sekretarz Gminy, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Skarżąca, Pani Wiesława Kowalczyk została powiadomiona o terminie posiedzenia Komisji, ale nie wzięła w nim udziału.
Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że działanie OPS jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 217 – 219 Kodeksu postępowania administracyjnego a działanie Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej nie było działaniem na szkodę skarżącej.  
Komisja nadmienia, że cała dokumentacja dotycząca skarżącej była i jest wielokrotnie przeglądana przez organ nadrzędny jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze a także Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy, gdzie żadna z tych instytucji nie wnosiła uwag do sposobu i trybu udzielanej pomocy oraz rozpatrywania wniosków.   
Na podstawie zebranych w postępowaniu wyjaśniającym dowodów, wyjaśnień uzyskanych w toku postępowania oraz analizy dokumentacji związanej z przedmiotem skargi oraz w oparciu o art. 238 Kpa, Komisja uznała skargę  w całości za bezzasadną.  
       

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (23 września 2008)
Opublikował: Administrator (23 września 2008, 12:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534