Projekt UCHWAŁY Nr XXIV/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt

UCHWAŁA   Nr  XXIV/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok


             Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                       33 334 244,43 zł
    -     zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                369 294,35 zł
    -     dochody po zmianie  wynoszą                                          33 703 538,78 zł

    z tego: dochody bieżące w kwocie                                           33 101 410,04 zł
            dochody majątkowe w kwocie                                              602 128,74 zł

w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                               5 960 598,00 zł
-    zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5)                      36 398,00 zł
-    dotacje celowe po zmianie wynoszą                                        5 996 996,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                       35 249 937,21 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                369 294,35 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                             35 619 231,56 zł

w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie   28 459 791,56  zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  7 123 440,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 623 729,77 zł
b) dotacje    w kwocie  1 671 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                                         1 915 692,78 zł
 
                                                          
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/…/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2008 roku
 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 369 294,35 zł

70005 § 0750 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu najmu i dzierżawy, o kwotę 10 000 zł
70005 § 0760 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem  planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, o kwotę 2 000 zł
70005 § 0770 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu wpłat z nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 46 000 zł
75023 § 0690 - zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odpłatności za pole namiotowe nad jeziorem Juchacz, o kwotę 1 189 zł
75616 § 0370 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu opłat za posiadanie psa, o kwotę 600 zł
75616 § 0910 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 2 000 zł
75801 § 2920 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST 5/4842/13g/BKU/08 z dnia 10 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 146 778 zł,
80101 § 0830 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu wpłat czesnego w przedszkolach,  o kwotę 15 440 zł
85212 § 2010 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 598 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
85212 § 6310– zgodnie z powyższą decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tworzy się plan dochodów w kwocie 15 800 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
85214 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 000 zł
85219 § 0690 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, o kwotę 8 101,35 zł
85295 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 138 158 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
90019 § 0460 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 630 zł

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 369 294,35 zł

01010 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 141,08 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn.: „budowa sieci wodociągowej – kierunek Sikorz – Komierówek
01041 § 6059 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 264 674,74 zł w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu
60016 § 4270 – zmniejsza się plan wydatków na remontach drogowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta
63095 § 4170 – wprowadza się plan wydatków w związku z dokonaniem wypłaty dla osoby pobierającej opłatę za korzystanie z pola namiotowego oraz sprzątanie, porządkowanie terenu nad jeziorem Juchacz w kwocie 1 177,30 zł
63095 § 4210 i 4300 – dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach z uwzględnieniem zwiększenia na zakupie materiałów w kwocie 11,70 zł
70004 § 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku komunalnym w Wiśniewie oraz na prace remontowe związane z adaptacją budynku na lokale mieszkalne przy ulicy Ratuszowej
70004 § 4300 – przeniesienie planu wydatków z działu 900, rozdziału 90004 w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomości komunalnych
71035 § 4300 – przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta w kwocie 4 000 zł
75023 § 6050 – wprowadza się plan wydatków w wysokości 41 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z wprowadzeniem elektronicznego systemu zabezpieczenia obiektu administracyjnego
80101 – dokonuje się zwiększenia planu z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 127 510 zł oraz przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80103 na kwotę 3 784 zł z uwzględnieniem zwiększenia środków na paragrafie 6050 i 6060 – wydatki i zakupy inwestycyjne:
• ZS nr 3 w Sępólnie Kraj. na kwotę 25 800 zł z tego: wymiana balustrady na kwotę  18 300 zł; montaż i zakup bramy wjazdowej na kwotę  7 500 zł
• ZS w Lutowie na kwotę 45 000 zł - budowa ogrodzenia
• SP w Wiśniewie na kwotę 14 772 zł – budowa skoczni i bieżni
• SP w Zalesiu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z modernizacja ogrzewania w o kwotę 4 420 zł.
• ZS w Wałdowie na paragrafie 6060 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6 601 zł  z przeznaczeniem na zakup traktora kosiarki do koszenia boiska
80104 – wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 15 440 zł w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z odpłatnością czesnego za przedszkole z przeznaczeniem głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 268 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w obiektach:
• SP w Zbożu na kwotę 40 306 zł z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego, zakup komputera i biurka, zakup mebli w klasach
• Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Kraj. na kwotę 19 268 zł z przeznaczeniem na remont łazienek i remont tarasu, zakup drzwi i mebli
80113 § 4300 – w związku ze zmianą trasy dowozu dzieci do szkół wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 8 100 zł
80114 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach
85212 – zgodnie z decyzją Wojewody jw. wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 20 598 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto na podstawie tej decyzji tworzy się plan wydatków w tym rozdziale na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 800 zł
85214 § 3110 – zgodnie z decyzją Wojewody jw. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 000 zł
85215 § 4740 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł środki z pozyskanych dochodów za odpłatność w DPS
85219 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów, środki  pozyskane z dochodów własnych z tytułu odpłatność podopiecznych za pobyt w DPS
85407 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z wykonaniem
90001 § 6010 – wprowadza się plan wydatków związanych z wniesieniem dodatkowych wkładów do spółek prawa handlowego tj. ZGK Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 296 800 zł
90001 § 6050 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych związanych z kanalizacja sanitarna i deszczową dokonując przeniesienia tego planu na wniesienie wkładów do spółki w kwocie 190 000 zł
90003 § 4300 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 67 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście
90004 § 4300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł
90095 § 4270 – przenosi się plan wydatków w tym rozdziale na paragraf 6050 związany z remontem obiektu ośrodka zdrowia w Radońsku w kwocie 4 174,81 zł
90095 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 751,22 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego związanego z remontem obiektu OPS oraz o kwotę 4 588,18 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu związanego z remontem dachu na obiekcie ośrodka zdrowia w Radońsku
92601 § 2820 – zwiększa się plan na zadanie związane z remontem dachu na obiektach MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 41 000 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

E. M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                Tomasz Cyganek


Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (26kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (33kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (35kB) plik
Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (21kB) excel
Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (25kB) excel
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące (78kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (15 września 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (18 września 2008, 11:34:32)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (18 września 2008, 11:51:55)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445