Projekt Uchwały Nr XXIII/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie

       UCHWAŁA Nr XXIII/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie
  


      Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635,  z 2007r. nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działkami o nr 95/2, 95/3, 95/4, położonymi w Wiśniewce z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zapisanymi w studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikiem Nr 1.

     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną cześć uchwały.

     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                 Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2008r.

        Przeznaczenie działek nr 95/2, 95/3 i 95/4,   położonych w Wiśniewce do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  posiadającym następujące zapisy  :
OBSZAR B  - obejmuje zachodnią część gminy, płd. - zach. część (wieś Wiśniewka) preferowana jest do przyszłego rozwoju miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej z usługami.
               Działki wymienione w tej uchwale posiadają pozytywne opinie Rady Sołeckiej w Wiśniewce oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do wprowadzenia tej zmiany do m.p.z.p.

M.B.


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 sierpnia 2008, 13:48:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782