Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

                              
                                          Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
                                                           obowiązujące na terenie Gminy.
 
Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na gospodarkę przestrzenną składają się następujące rodzaje działalności:
                   - koordynacyjno-regulacyjna – pełniona przez administrację rządową lub samorządową polegająca na podejmowaniu decyzji przestrzennych w sprawach przeznaczenia i sposobu zagospodarowania gruntów na podstawie ustaleń planów miejscowych lub przy ich braku - na podstawie przepisów ogólnych;
                   - inwestycyjna – prowadzona przez podmioty gospodarcze państwowe, samorządowe i prywatne w myśl ich własnych celów i zadań;
                   - kontrolna – prowadzona w trybie nadzoru przez administrację rządową (wojewódzką lub resortową) z punktu widzenia zgodności z prawem.
W ramach gospodarki przestrzennej wyróżnia się:
                   gospodarkę gruntami - przestrzenią zurbanizowaną, zabudowaną;
                   gospodarkę ziemią - przestrzenią rolną, leśną, wiejską.
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym przez gminę dotyczącym określonego obszaru gminy i wiąże, od czasu wejścia w życie, zarówno organy administracji jak i wszystkich mających inwestycyjne zamiary na terenie gminy w zakresie przeznaczenia oraz zabudowy i zagospodarowania terenów. Przed wydaniem pozwolenia na budowę właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.
O potrzebie sporządzenia planu dla danego obszaru rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały,  z zastrzeżeniem sytuacji, gdy obowiązek sporządzenia planu wynika z przepisów ustawy. Obszary objęte obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego są wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie wyznaczono kilka obszarów przeznaczonych obowiązkowo do sporządzenia mpzp:
 
1.     Obszar A3 – teren zawarty między ulicami Sienkiewicza i Chopina oraz Sienkiewicza i Ogrodową; (mpzp opracowany dla Chopina Targowej, dla Sienkiewicza jest w trakcie opracowania)
2.     Obszar B1 – H. Sawickiej; (plan opracowany)
3.     Obszar B2 – tereny wsi Wiśniewka;
4.     Obszar B3 – ul. Moniuszki i Wieniawskiego; (plan opracowany)
5.     Obszar C1 – teren zlokalizowany przy ul. Chojnickiej
6.     Obszar D3 – strefa przemysłowa (plan uchwalony)
7.     Obszar E1 – za zachód od ulicy Chojnickiej do brzegu jeziora – teren baraków.
W obecnym stanie prawnym mpzp są wytwarzane również na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych. Rada Miejska w  Sępólnie Kraj. od roku 1996 do 2008r. uchwaliła 41 planów dla konkretnych terenów, w związku z powyższym powierzchnia gminy objęta mpzp wynosi ok. 1125,08 ha.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. uchyliła plany miejscowe- tzw. plany ogólne przyjęte przed 1 stycznia 1995r. W wyniku wygaśnięcia starych mpzp powstały min. decyzje o warunkach zabudowy, na mocy których o zabudowie decyduje dobre sąsiedztwo. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia następujących  warunków:
-         Co najmniej jedna działka sąsiednia , dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji, parametrów, cech i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
-         Teren ma dostęp do drogi publicznej;
-         Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
-         Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów które utraciły moc;
-         Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 
 
 
 
 
 
Na przełomie trzech ostatnich lat Burmistrz Sępólna Kraj. wydał 394 decyzji o warunkach zabudowy z wyszczególnieniem na lata:
2006- 182
2007- 146
2008- 66
Wydane decyzje dotyczyły budowy budynków mieszkalnych, zmiany sposobu użytkowania budynków na cele mieszkalne i handlowo-usługowe, budowy budynków inwentarskich, zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych.
Natomiast działania (inwestycje) o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym)  mają charakter inwestycji celu publicznego. Celami publicznymi między innymi są:
1.     wydzielenie gruntów pod drogi publiczne, wodne, linie kolejowe oraz ich budowa,
2.     budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów,
3.     budowa i utrzymanie publicznych urządzeń, służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania,
4.     budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska
5.     poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,
6.     zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
7.     inne cele publiczne określone w ustawach.
Inwestycje celu publicznego są lokalizowane na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym decyzje wydaje burmistrz, natomiast o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wydaje burmistrz w uzgodnieniu z marszałkiem województwa. Inwestycje celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda.
 W ostatnim okresie Burmistrz wydał decyzje na  realizację inwestycji celu publicznego w tym budowy:
-         wodociągów i kanalizacji;
-         dróg i chodników;
-         stacji bazowych telefonii komórkowych;
-         oraz instalacji dot. pozyskiwania energii odnawialnej.
 
 
M.B.
  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 czerwca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 czerwca 2008, 13:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5137