UCHWAŁA Nr XXI/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008r.

                                              UCHWAŁA Nr XXI/……/08
                                 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                               z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do tworzonego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1 Gmina Sępólno Krajeńskie przystępuje do tworzonego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA jako członek zwyczajny stowarzyszenia na zasadach określonych w projekcie statutu stowarzyszenia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.     Wskazuje się Zastępcę Burmistrza Gminy Sępólno Krajeńskie – mgr inż. Marka Zieńko do reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu określonym w ust. 1.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
                                  Uzasadnienie do uchwały nr XXI/…/08
                                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                          z dnia 26 czerwca 2008r.
 
                       Gmina Sępólno Krajeńskie przystępuje do tworzonego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Członkami ww. stowarzyszenia będą Gminy: Więcbork, Sośno i Sępólno Krajeńskie oraz podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe z terenu tych gmin. Przystąpienie do Stowarzyszenia pozwoli pozyskiwać środki finansowe w ramach Osi III „Różnicowanie gospodarki i jakości życia na wsi” i Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Załącznikiem do uchwały jest projekt statutu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, którego ostateczna formuła zostanie podjęta uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA (po uwzględnieniu ewentualnych poprawek założycieli).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu, Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego, Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
B.Ł. 
 
Załącznik
Do uchwały nr XXI/ …/ 08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Z dnia 26 czerwca 2008 r.
 
 
PROJEKT
 
 
STATUT
STOWARZYSZENIA
NASZA KRAJNA
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
  § 1
 
1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA i zwane jest dalej Stowarzyszeniem
2.      Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu NASZA KRAJNA.
3.      Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.
4.      Stowarzyszenie NASZA KRAJNA jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu art. od 12 do 15 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ.U. Nr 64, poz.427)
5.      Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
6.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 
§ 2
 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1) oraz niniejszego Statutu.
 
§ 3
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość  Sępólno Krajeńskie.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, loga i legitymacji zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia oraz właściwymi przepisami.  
       § 4
           

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polski, a w szczególności teren gmin Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork powiatu sępoleńskiego.
Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  
 
ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
                                                                  § 5
 
Celami  i zadaniami Stowarzyszenia są:
 
1)      działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans;
2)      aktywizowanie ludności wiejskiej;
3)      opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla obszaru gmin Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork (zwanego dalej obszarem działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA);
4)      promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
5)      mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
6)      upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
7)      podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR  oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie oraz upowszechnianie idei samorządowej;
8)      propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
9)      pozyskiwanie partnerów - źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
10)  udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
11)  podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, mających na celu:
1.      rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
2.      poprawę estetyki miejscowości, bezpieczeństwa mieszkańców,
3.      edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców,
4.      aktywizację gospodarczą i zawodową,
5.      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
6.       propagowanie zdrowego trybu życia
7.      zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
12)  pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
13)  kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
14)  promocja i organizacja wolontariatu;
15)  prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
16)  ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17)  współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
18)   współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
§ 6
 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Dochód działalności odpłatnej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych.  
              § 7
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1)      Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2)      Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
3)      Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
4)      Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
5)      Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w sprawie wyboru projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. „Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia i różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”,
6)      Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju,
7)      Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. – „Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowania działalności na obszarach wiejskich”,
8)      Organizowanie i finansowanie:
1.      przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy
2.      imprez kulturalnych, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, festyny, targi, pokazy i wystawy służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej
3.      imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych
4.      punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługa ruchu turystycznego na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
5.      punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
6.      działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym,
9)      Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji,
10)  Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i między narodowym,
11)  Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania, określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej,
12)  Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania w przepisach PROW,
13)  Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności.
 
§ 8
 
Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, może powoływać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
                                                                      
§ 9
 
1.      Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.
2.      Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
                                                                      
§ 10
 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)      członków zwyczajnych
2)      członków wspierających
3)      członków honorowych
 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 
1)      osoba fizyczna, która:
a)      działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i złoży deklarację przystąpienia do LGD wraz z rekomendacją swojego środowiska w ilości minimum 10 osób – mieszkańców wsi
b)      prowadzi działalność gospodarczą i złoży deklarację przystąpienia do LGD,
 
2)      osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
a)     działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,
b)     wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
c)     jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym i społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans,
d)   przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
e)   złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
f)    wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA
g)   złoży deklarację członkowską.
 
§ 11
 
1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1)      rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
2)      śmierci członka będącego osobą fizyczną,
3)       utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
4)      likwidacji członka będącego osobą prawną,
5)      wykluczenia
6)      na skutek rozwiązania Stowarzyszenia
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
b)   postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.
e)   nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
f)       cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a), przez minimum połowę osób wcześniej rekomendujących członka.
3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt b) i c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
6.   Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, a wydanych członkowi stowarzyszenia do użytkowania.
 
§12
 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 1)      propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
2)      aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
3)      przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4)      opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
5)      brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
6)      dbać o mienie Stowarzyszenia.
 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)      uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu,
3)      uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,
4)      uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,
5)      wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,
6)      wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
7)      korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.
 
 
§ 13
 
1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, dołączając pisemną rekomendację o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a).
b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru, uchwałę i deklarację o których mowa w  § 10 ust. 2 pkt. 2 ppkt. d) i e) oraz wskazując osobę reprezentującą ją w Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
2.         O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji, za pośrednictwem Zarządu.
 
§ 14
 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna  bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §13 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja, której mowa w §10 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a).
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.
Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.
Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 11.  
§15
 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
Do ustania członkostwa w przypadku członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 11.
 Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.  
§ 16
 
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
                                           POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§17
 
Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Rada,
Komisja Rewizyjna.  
§18
 
1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz. Mandat członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
2.   Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)   pisemnej rezygnacji,
c)   śmierci,
d)   odwołania przez Walne Zebranie Członków,
3.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Zarząd lub Komisja Rewizyjna dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 
§19
 
1.         Członkowie Stowarzyszenia wymienieni w § 10 ust. 2 Statutu mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia.
2.        Rekomendacja powinna zawierać:
a)      nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego lub imię i nazwisko osób rekomendujących
b)      imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 24 ust. 5 i 7, § 25 ust. 5, 7, 8, 9, 13 i 14 oraz § 26 ust. 6, 7 i 8 Statutu;
c)      nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;
d)      oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
e)      podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz pieczęć nagłówkową.
Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata.
3.      Zarząd, a w przypadku wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia Komitet Założycielski, sprawdzi kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych § 24 ust. 5 i 7, § 25 ust. 5, 7, 8, 9, 13 i 14 oraz § 26 ust. 6, 7 i 8 Statutu, ustali listę kandydatów z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzn. ustali tzw. podlisty wyborcze.
4.      Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i tajnego.
5.      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują 1 głosem.
6.      Głosy oddaje się na wybranego kandydata znajdującego się na tzw. podliście wyborczej.
7.      Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków posiadających prawo głosu, chyba że statut stanowi inaczej.
8.      Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.
 
§ 20
 
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 
§21
 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku.
4.Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Rady
c) na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia,
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
7. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
8. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.
9. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 
 
 
 
§ 22
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 
1) uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
5) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
6) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
7) udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
9) uchwalanie zmian Statutu,
10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, regulaminów konkursów grantowych,
12) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez członków pod kierunkiem Zarządu,
13) nadawanie honorowego członkowstwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
14) podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
15) ustalenie wysokości składek członkowskich,
16) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych organów.
 
§ 23
 
1.       Walne Zebranie Członków wyraża swe stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2.       Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.        Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
5.       Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
6.       Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu (albo członka Komitetu Założycielskiego) wybiera Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
7.       Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który wpisuje się do księgi protokołów.
 
 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA  
§ 24
 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 2.       Zarząd może ze swego grona wybrać Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
3.       Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin pracy Zarządu.
4.       Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Rady. 6.       Zarząd składa się od 3 do 9 członków.
 
7. Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w statucie, należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
6) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
7) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
8) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
9) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
10) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
11) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
12) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu;
13) dwa razy do roku przygotowanie i dystrybucja wśród członków Stowarzyszenia informatora o działaniach i zamierzeniach Zarządu.
14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA
 
§ 25
1.       Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.
2.       Liczba członków Rady ustalona jest każdorazowo przez Walne Zebranie Członków w liczbie nie mniejszej niż 9 osób Rada składa się z co najmniej 50% przedstawicieli podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet, działających na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
 
3.       Rada może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
4.       Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady.
5.       Rada składa się z co najmniej 50% członków, którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków unijnych.
6.       Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
7.       Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty działalnością Lokalnej Strategii Rozwoju przez okres co najmniej 5 lat przed ich powołaniem.
8.       Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
9.       Wybór operacji, o których mowa w ust. 8, dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
10.   Decyzja Rady jest ostateczna, od uchwały, o której mowa ust. 9 wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.
11.   Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu.
12.   Członkowie Rady powinni ponadto spełniać następujące wymogi:
a)      posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b)      ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader;
c)      legitymować się co najmniej 1 rokiem doświadczenia w strukturach podmiotu rekomendującego;
d)      uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
14. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
15. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
§ 26
 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Liczba członków Komisji Rewizyjnej od 3 do 5 członków Stowarzyszenia. 3.       Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4.       Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5.       Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
6.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności  Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium  Zarządowi,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe,
      5) przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
      6) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.
 
 
 
ROZDZIAŁ V
ZESPOŁY ROBOCZE STOWARZYSZENIA
 
§ 27
 
1.       W celu wymiany poglądów między członkami oraz poszukiwania wśród nich inicjatyw oddolnych Stowarzyszenie może utworzyć zespoły robocze.
2.       Zespoły robocze są forum wymiany podglądów między członkami Stowarzyszenia.
3.       Członkostwo w zespole roboczym jest przywilejem, a nie obowiązkiem członka Stowarzyszenia.
4.       Każdy z członków Stowarzyszenia może uczestniczyć w pracach nieograniczonej ilości zespołów roboczych.
5.       Zespołom roboczym przysługuje prawo składania Zarządowi rekomendacji, sugestii i opinii o wszystkich bieżących sprawach Stowarzyszenia oraz prawo do zalecania Zarządowi inicjowania określonych działań.
6.       Prace zespołu roboczego koordynuje członek Zarządu wskazany przez Zarząd.
7.       Każdy zespół roboczy tworzy spośród swoich członków prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
8.       Spotkania zespołów roboczych powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
9.       Spotkania zwołuje z inicjatywy prezydium koordynator – członek Zarządu, powiadamiając o jego miejscu i terminie członków zespołu w każdy skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania.
10.   Stanowiska zespołu przyjmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków zespołu.
 
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
 
§ 28
 
1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)   składek członkowskich,
b)   dotacji, subwencji
c)   środków otrzymanych od sponsorów,
d)   darowizn,
e)   zapisów i spadków,
f)    dochodów z własnej działalności, zgodnie z paragrafem 6,
g)   dochodów z majątku.
3.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5.   Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a)   nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b)   nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c)   rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań o wartości ustalonej przez Walne Zebranie.
 
 
§ 29
 
1.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a)   członków Stowarzyszenia i jego władz,
b)   pracowników Stowarzyszenia,
c)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d)   osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 30
 
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu działający łącznie.
 

Rozdział VII
 
ZMIANY STATUTU,  ZMIANA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
 
 
§ 31
 
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 
 
§ 32
 
1.       Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju może ulec rozszerzeniu bądź zawężeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2.       Z inicjatywą o której mowa w ust. 1 mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub grupa co najmniej 10 partnerów społecznych i gospodarczych.
3.       Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wykazywać spójność obszaru, o który zostanie poszerzony lub zwężony obszar objęty Lokalnej Strategii Rozwoju.
4.       Wniosek składa się Zarządowi, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 33
 
1.       Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.       Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
3.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 czerwca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 czerwca 2008, 13:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395