Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym

Projekt

UCHWAŁA Nr XX/…../08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej należnościami.
§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej;
2) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można ściągnąć należności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości;
3) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
5) jest uzasadnione to szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi;
6) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.

2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 1-5 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.
3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.
4. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
§ 3. Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej należność może być, na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy.
§ 5. 1.Do umarzania i stosowania innych ulg upoważniony jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dana należność.
2. Do umarzania i stosowania ulg wobec należności związanych z działalnością urzędu Gminy lub niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest Burmistrz.
3. Burmistrz jest wyłącznie upoważniony do umarzania należności wobec pracowników Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.
4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Burmistrza.
5. Umorzenie należności o wartości wyższej niż stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
6. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.
§ 6. Umarzanie należności i udzielenie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/…../08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 roku


Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o finansach publicznych w uzasadnionych przypadkach Gmina może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej na zasadach określonych przez organ stanowiący Gminy tj. Radę Miejską.
Wypełniając zapisy wskazanego artykułu niniejsza uchwała określa zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie i jej jednostkom organizacyjnym.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

U.L.

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (16 maja 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (28 maja 2008, 09:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659