Projekt UCHWAŁA Nr XX/ ….. / 08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr XX/ ….. / 08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie  zaciągnięcia pożyczki

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.1  Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięć p.n.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:  
1) Zespołu Szkół Nr 3;
2) Biblioteki Publicznej;
3) Centrum Kultury i Sztuki” do wysokości 1 525 000,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) z uruchomieniem środków w 2008r.

2. Na spłatę zaciągniętej pożyczki zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów 
z podatków.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczki w formie weksla „in blanco” bez poręczenia.
4. Okres spłaty pożyczki ustalono na czas do 7 lat. Planowana karencja w spłacie 12 miesięcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XX/…../08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 roku

 

W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:  
               1)    Zespołu Szkół Nr 3
               2)    Biblioteki Publicznej
               3) Centrum Kultury i Sztuki” konieczne jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako uzupełnienie środków własnych dla realizacji ww. zadania.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

U.L.


    

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (19 maja 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (28 maja 2008, 08:57:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506