projekt UCHWAŁY Nr XX/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

-projekt-                                UCHWAŁA  Nr XX/…./08 
                                        RADY  MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                                             z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 297 w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie.

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717  z 2004 Nr 6,  poz. 41,   Nr 141,  poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:

 Rozdział 1
  Przepisy ogólne 

   §1.1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy Sępólno Krajeńskie   uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21.10.1999r. uchwala się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego działki nr 297 w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie, zwany dalej planem.
         2.  Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż  15o ;
2) dachu  średnio wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej
płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 15o i nie większym niż
     30o;
3)  modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
 i urządzeń;
4) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku    /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
          5) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
          6) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji;
          7) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
  
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
            
    §3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określono w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2
Oznaczenia graficzne
  
§4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku planu   są
  obowiązującymi ustaleniami: 
        1)  granica opracowania planu;
2)  linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określona;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbol terenu.

Rozdział 3
                     Ustalenia planu

§5.1. Przeznaczenie terenu: dla    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi
ściśle określonymi ustala    się  przeznaczenie pod usługi oznaczone na rysunku planu symbolem U.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na
     działce;
2) obowiązuje usytuowanie obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na
rysunku planu;
3) obowiązuje zabudowa wolno stojąca;
4) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i 
         materiałów wykończeniowych elewacji,  obiektów małej architektury, urządzeń
   rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem
   formy i materiałów wykończeniowych;
5) obowiązuje realizacja dachów  średnio wysokich lub płaskich z pokryciem dachówką
         lub materiałem dachówko podobnym (tj blachodachówką lub gontem bitumicznym)
         w kolorze ceglastym lub grafitowym;
     6) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych
    elementów betonowych;
              7) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
 a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji
     frontowej dostosowanych do wystroju elewacji,
    b) ustala się obowiązek sporządzania projektu reklamy, szyldu i tablicy informacyjnej
 jako integralnej części projektu budowlanego,
 c) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób
zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;
 8) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej (altan o lekkiej
     konstrukcji szkieletowej) oraz terenowych urządzeń rekreacji (np basenów, oczek
     wodnych );
9) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych;
10) dopuszcza się wbudowane w budynek usługowy mieszkanie.
 
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
2) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;
3) uciążliwość prowadzonych usług musi być ograniczona do granic działki.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku odkrycia na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, prace należy wstrzymać, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.

5.wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

    6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy  określoną na rysunku planu;
2) wysokość zabudowy wynikająca z projektu budowlanego;
3) obowiązuje zachowanie minimum 40% powierzchni działki w stanie biologicznie
 czynnym;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki;
5) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń do 1,60m.

   8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających
            ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych
            a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem
            się mas ziemnych: nie ustala się.

9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym: ustala się zakaz wtórnego podziału terenu.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej na zasadach i warunkach określonych
     przez zarządcę drogi;
  2) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych według wskaźnika: minimum 1 miejsce 
              postojowe  dla mieszkania  i 3 miejsca postojowe dla 100m2 powierzchni
              użytkowej usług.

 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 1)zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę docelowo z gminnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się  tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnego systemu kanalizacji,
b) dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika;
 3) odprowadzenie wód opadowych: bezpośrednio do gruntu;
           4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się projektowanym przyłączem, które wybudować należy z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji „Świdwie 1”,
 b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością
   przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
           5) zaopatrzenie w energię cieplną:
 a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
 b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
 c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna,
   olej   opałowy   nisko  siarkowy,   gaz,   węgiel   spalany  w piecach niskoemisyjnych,
   drewno lub inne odnawialne źródła energii;
           6) telekomunikacja:
  a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
   teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) zabrania się budowy stacji bazowych telefonii komórkowej;
 7) gospodarka odpadami stałymi:
     w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
   wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
   pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko
   śmieci.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
            terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
            terenu;

    14. Stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu
            wartości nieruchomości – 30%.

     Rozdział 3
                 Przepisy końcowe

§6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  
 §7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.

  §8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                      Przewodniczący Rady
             

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/…./08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia 29 maja 2008r.


Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi.
Obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej drogi wojewódzkiej poza granicami planu.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr III/29/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu został wyczerpany.

M.B.


ZAŁĄCZNIK  NR  2
                 DO  UCHWAŁY  NR  ………………………………….
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA  …………………………………………………
 

ROZSTRZYGNIĘCIE
O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  ZŁOŻONYCH 
   DO  PROJEKTU  PLANU

 

 W trakcie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały złożone żadne uwagi.


ZAŁĄCZNIK  NR  3
             DO  UCHWAŁY  NR XX/..../08
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA 29 maja 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA


I. Sposób realizacji inwestycji

   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1. gminnych dróg
2.  wodociągów
3. kanalizacji sanitarnej

ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie projektuje się dróg gminnych.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę z sieci wodociągowej, czasowo z własnego ujęcia.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
  ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej, czasowo do bezodpływowych osadników
          ścieków.

II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  i będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
          zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze
          środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.

 

Załacznik nr 1 (816kB) pdf

 

 

 

metryczka


Wytworzył: małgorzata barabach (26 maja 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 maja 2008, 14:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1422