projekt UCHWAŁA Nr XX/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

-projekt-                                     UCHWAŁA  Nr  XX/…./08
                                         RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                                                z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 134 w miejscowości Wiśniewka, gmina Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717  z 2004 Nr 6,  poz. 41,   Nr 141,  poz. 1492, z 2005r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r.
Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:


  Rozdział 1
  Przepisy ogólne 

   §1.1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy Sępólno Krajeńskie   uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21.10.1999r. uchwala się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego działki nr 134 w miejscowości Wiśniewka, gmina Sępólno Krajeńskie, zwany dalej planem.
         2.  Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż  15o ;
2) dachu  średnio wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej
płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 15o i nie większym niż
     30o;
3) dachu   wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i mniejszym lub równym  45o;
4) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć wymóg realizacji
 obiektów o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujących się podobnymi
parametrami (np proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów
 wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego);
5)  modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
 i urządzeń;
6) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku    /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
          7) nieuciążliwych   usługach   wbudowanych   w   budynki  mieszkalne  -  należy  przez
      to rozumieć   wyłącznie  takie  usługi  zlokalizowane  w  budynkach  mieszkalnych,
      które mogą   być   świadczone   w   warunkach   odpowiadających  wymaganiom
      techniczno- budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;  
           8) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
           9) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji;
          10) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
  
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
            
    §3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określono w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2
Oznaczenia graficzne
  
§4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku planu   są
  obowiązującymi ustaleniami: 
        1)  granica opracowania planu;
2)  linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określona;
     3)  linia wewnętrznego  podziału    ściśle określona;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) strefa archeologiczna „W”;
6) symbole terenów.

Rozdział 3
                     Ustalenia planu

§5.1. Przeznaczenie terenu: dla    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi
ściśle określonymi ustala    się  przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej
    działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
2) obowiązuje usytuowanie obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonych na
rysunku planu;
3) obowiązuje zabudowa wolno stojąca;
4) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i 
         materiałów wykończeniowych elewacji, zharmonizowanie architektoniczne
   zabudowy na poszczególnych działkach, obiektów małej architektury, urządzeń
   rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem
   formy i materiałów wykończeniowych;
5) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów  średnio wysokich lub
    wysokich dwu lub wielospadowych  z pokryciem dachówką ceramiczną lub
    materiałem dachówko podobnym (tj blachodachówką lub gontem bitumicznym) w
    kolorze ceglastym;
6) w obrębie jednej działki na garażach i budynkach gospodarczych  dopuszcza się
    dachy średnio wysokie lub płaskie o kolorystyce dachu budynku mieszkalnego;
     7) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych
    elementów betonowych;
     8) obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych i szklarni, poza niewielkimi obiektami o
powierzchni do 10,0m2 ;
              9) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
 a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji
     frontowej dostosowanych do wystroju elewacji,
    b) ustala się obowiązek sporządzania projektu reklamy, szyldu i tablicy informacyjnej
 jako integralnej części projektu budowlanego,
 c) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób
zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;
10) w obrębie jednej działki  zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i
 nawiązywać do siebie architektonicznie i kolorystycznie;
11) na poszczególnych działkach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację
 obiektów małej architektury ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej)
 oraz terenowych urządzeń rekreacji (np basenów, oczek wodnych );
12) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych;
13) dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny  na usługi typu
       bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp o
       powierzchni nie przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.
    
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
2) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku odkrycia na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, prace należy wstrzymać, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.

5.  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

    6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;
2) wysokość zabudowy:
a) budynek mieszkalny do dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym włącznie,
    b) maksymalna  wysokość kalenicy 9,0m,
 c) zaleca się, by główna kalenica budynku była równoległa do przyległej drogi, dla
        działki narożnej do wybranej drogi,
d) wolno stojący budynek gospodarczy i garaż jedna kondygnacja;
3) obowiązuje zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie
 czynnym;
4) obowiązująca minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego 8,0m; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki;
6) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń do 1,60m.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: w miejscu określonym na rysunku planu ustala się strefę konserwatorską „W”, która obejmuje obszary o rozpoznanej, na podstawie badań, zawartości ważnych reliktów archeologicznych. Na obszarze strefy wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi. Zakres prac archeologicznych określony zostanie na etapie uzgadniania projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym:
1) obowiązuje podział terenu na działki  zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu; dopuszcza się możliwość łączenia działek przyległych w celu utworzenia jednej działki budowlanej;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja +- 4,0m;
3) obowiązująca minimalna wielkość projektowanej działki  1.000 m2 ;

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z siecią dróg
zewnętrznych odbywa się przez przylegającą do obszaru  gminną drogę dojazdową leżącą poza granicami planu;
2)  ustala się drogę wewnętrzną szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m oznaczoną
na rysunku planu symbolem KDW, w przekroju poprzecznym ciąg pieszo-jezdny z placem do zawracania;
  4) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki według
wskaźnika: minimum 1 miejsce  postojowe  dla domu jednorodzinnego.

 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 1)zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę docelowo z gminnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się  tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnego systemu kanalizacji,
b) dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika;
 3) odprowadzenie wód opadowych: bezpośrednio do gruntu;
           4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się przyłączami z projektowanej linii
kablowej niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji „Sępólno Wojska Polskiego”; linia przewidywana wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1999r. dla działki nr 137/4,
 b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością
   przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
           5) zaopatrzenie w energię cieplną:
 a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
 b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
 c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna,
   olej   opałowy   nisko  siarkowy,   gaz,   węgiel   spalany  w piecach niskoemisyjnych,
   drewno lub inne odnawialne źródła energii;
           6) telekomunikacja:
  a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
   teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) zabrania się budowy stacji bazowych telefonii komórkowej;
 7) gospodarka odpadami stałymi:
     w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
   wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
   pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko
   śmieci.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
            terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
            terenów.

    14. Stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu
            wartości nieruchomości  30%.

     Rozdział 3
                 Przepisy końcowe

§6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  
 §7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.

  §8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                   UZASADNIENIE
                    do uchwały Nr XX/…./08  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                                z dnia 29 maja 2008r.


Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej drogi gminnej poza granicami oraz projektowanej drogi wewnętrznej.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu został wyczerpany.

M.B.

ZAŁĄCZNIK  NR  2
                 DO  UCHWAŁY  NR  XX/…/08
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA  29 maja 2008r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE
O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  ZŁOŻONYCH 
   DO  PROJEKTU  PLANU

 

 W trakcie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały złożone żadne uwagi.


ZAŁĄCZNIK  NR  3
             DO  UCHWAŁY  NR XX/…./08
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA  29 maja 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA


I. Sposób realizacji inwestycji

   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1. gminnych dróg
2.  wodociągów
3. kanalizacji sanitarnej

ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie projektuje się dróg gminnych.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę z sieci wodociągowej.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
  ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej, czasowo do bezodpływowych osadników
          ścieków.

II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  i będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
          zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze
          środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.

 

Załacznik nr 1 (813kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 maja 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 maja 2008, 14:13:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1428