projekt Uchwały Nr XX/…./08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

-projekt-                                   UCHWAŁA  Nr XX/…./08
                                            RADY  MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                                                 z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717 z 2004r. Nr 6,  poz. 41, i  Nr 141,  poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087  z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,  z 2007r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:

Rozdział  1
Przepisy ogólne 

   §1.1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego   miasta    Sępólno Krajeńskie  uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99    Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  21 października 1999r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim, zwany dalej planem.
         2.  Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:2000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:5 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie istniejących obiektów,
infrastruktury i urządzeń technicznych do funkcji określonej planem, w tym
przebudowę, rozbudowę, modernizację;
2) modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
 i urządzeń w zakresie wymiany materiałów i urządzeń;
3) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg, rowów i linii
energetycznych;
          4) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
          5) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
          6) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
          7) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o
  wymiarach większych niż 100x60cm, wolno stojącą;
          8) zieleni    izolacyjnej   –   należy    przez    to    rozumieć  zieleń pełniącą funkcje
       ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w
    formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
            
    §3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 i 4  uchwały.
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu;
2) ustaleń szczegółowych dla każdego terenu oznaczonego symbolem liczbowo-
              literowym na  rysunku stanowiącym załącznik do uchwały.
  3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb  kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
    10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
       11)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
       12)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
       13)  stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
              nieruchomości.
    4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki
 poszczególnych terenów.
 
Rozdział  2
Oznaczenia graficzne
  
§4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku planu   są
  obowiązującymi ustaleniami: 
        1) granica opracowania planu;
2) linia rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;
3) linia wewnętrznego podziału terenów o tym samym przeznaczeniu ściśle określona;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) granica strefy archeologicznej „W”
6) symbole terenów.

Rozdział   3
              Ogólne ustalenia planu

   §5.1. Ustalenia ogólne planu obowiązują dla wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej.

2. Przeznaczenie terenów:
  1) dla    każdego    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi    ustala    się  
       jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;
  2) przeznaczenie   terenu   ustala   się    na  rysunku  planu  symbolem  literowym i
       kolejnym numerem;
  3) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny zakładów produkcyjnych oznaczone symbolem P,
b) tereny usług oznaczone symbolem U,
c) tereny elektroenergetyki oznaczone symbolem E,
d)  tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDL, KDD i KDX,
e)  tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW.

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje   lokalizacja   zabudowy   w    części   działki   wyznaczonej  liniami zabudowy  określonymi na rysunku planu;
2)  dla budynków produkcyjnych i usługowych  ustala się geometrię dachów wynikającą z projektu budowlanego;
            3)  dopuszcza się lokalizowanie reklamy wielkoformatowej w miejscach wskazanych w
ustaleniach szczegółowych;
            4)  dopuszcza  się  realizację obiektów   małej   architektury   ogrodowej   oraz 
                 terenowych  urządzeń  rekreacji  (np. oczek wodnych ).

4. Zasady ochrony  środowiska,   przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie i ochrona wartościowego drzewostanu i krzewów;
2) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
3)  uciążliwość usług i produkcji nie może wykraczać poza granice działki, do której inwestor ma tytuł prawny;
4) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;
5) na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę stacji bazowych telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku odkrycia na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, prace należy wstrzymać, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.
 
   6.   Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.
 
   7.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;
             2) ustala się indywidualną wysokość budynków wynikającą z projektu budowlanego;
             3) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń do 1,60m;
 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;
 5)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: w miejscach określonych na rysunku planu ustala się strefę konserwatorską „W”, która obejmuje obszary o rozpoznanej, na podstawie badań, zawartości ważnych reliktów archeologicznych. Na obszarze strefy wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi. Zakres prac archeologicznych określony zostanie na etapie uzgadniania projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym:
1) obowiązuje podział terenu na działki  zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu; dopuszcza się możliwość łączenia działek w celu utworzenia jednej działki budowlanej;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja +- 4,0m;
3) minimalna wielkość działki  -1.500m2 .

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu , w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z siecią dróg
zewnętrznych odbywa się przez przylegającą do obszaru drogę wojewódzką i drogę gminną;
2) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających dróg określona
               w ustaleniach szczegółowych;
  3) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki według
wskaźnika: minimum 3 miejsca postojowe na  100m2 pow. użytkowej usług i produkcji;
4) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju
pojazdów, ruchu pieszych, ścieżek rowerowych, lokalizacji infrastruktury
technicznej;
4) w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych dopuszcza się
 przykrawężnikowe  miejsca postojowe;
5) wzdłuż pasów drogowych dopuszcza się nasadzenia drzew jednolitego gatunku;
     6) dopuszcza się adaptację sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej bezpośrednio
z obsługą terenu z wymogiem uwzględnienia jej w projektach zagospodarowania terenów oraz udostępnienia służbom eksploatacyjnym i konserwującym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach odrębnych;
     7) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących oraz realizację nowych
   sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi;
 8) w liniach rozgraniczających dróg obowiązuje zakaz lokalizacji reklam
 wielkoformatowych.
       
 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejących magistral wodociągowych poprzez istniejącą i
    projektowaną sieć rozdzielczą zlokalizowaną w poszczególnych drogach, na 
    warunkach gestora sieci,
b) sieć wodociągową projektować w ciągach komunikacyjnych,
c) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych na oczyszczalnię ścieków;
b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach komunikacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestora sieci,
c) dopuszcza się lokalizację na obszarze planu przepompowni ścieków;
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych docelowo do kanalizacji deszczowej,
   b) kanalizację deszczową projektować w ciągach komunikacyjnych w układzie
rozdzielczym na warunkach gestora sieci,
c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu;
          4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
 a) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanych obiektów ustala się wariantowo,
                   w zależności od sposobu zagospodarowania projektowanych terenów:
   - w przypadku podziału terenów na działki o mocy zapotrzebowania poniżej 250kW
      na jedną działkę lub kilka działek (przez jednego inwestora) należy wybudować
      stacje transformatorowe na wyznaczonych działkach oznaczonych symbolami
                      14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 9E i 20E. Stacje te należy zasilić z istniejącej linii
                       kablowej SN relacji ST.”Mleczarnia” – ST.”Fabryka Domów” po wprowadzeniu
                       jej na teren objęty opracowaniem,
   - w przypadku zapotrzebowanego poboru mocy powyżej 250 kW przez jednego
                      inwestora na wydzielonych działkach 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E i 20E lub na
                      części z nich przewidzieć lokalizację złączy kablowych SN, a na terenach
                      inwestorów budowę stacji transformatorowych abonenckich, które nie wymagają
                      wydzielenia terenu (stacje mogą być wolno stojące lub wbudowane),
 b) dla odciążenia istniejącej linii SN, wykorzystanej dla zasilania projektowanych stacji
                    transformatorowych należy wybudować powiązanie linii SN między ST. „Sikorz
                    Betoniarnia” z odgałęzieniem z linii „Chojnice” do stacji „Sępólno Reymonta” z
                    uwzględnieniem projektowanej stacji transformatorowej wg wcześniej
                    opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 c) dopuszcza się możliwość tymczasowej lokalizacji stacji słupowych na działkach
   przewidzianych dla stacji parterowych lub złączy kablowych,
 d) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością
   przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
           5) zaopatrzenie w energię cieplną:
 a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
 b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
 c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna,
   olej   opałowy   nisko  siarkowy,   gaz,   węgiel   spalany  w piecach niskoemisyjnych,
   drewno lub inne odnawialne źródła energii;
           6) telekomunikacja:
  a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
   teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) zabrania się budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych, a istniejące
     docelowo przewiduje się do skablowania,
  7) gospodarka odpadami stałymi:
  a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
    wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
    pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne
                        wysypisko śmieci,
  b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami
    odrębnymi.
 8) gazownictwo: zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych urządzeń  
                   gazowniczych.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
 terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
 terenów.

    14. Stawka  procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu  
            wartości nieruchomości - 30%.
Rozdział  4
Szczegółowe ustalenia planu

§6. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 P,U, 2 P,U,
3 P,U, 4 P,U, 5 P,U, 7 P,U, 9 P,U, 10 P,U, 11 P,U, 12 P,U i 13 P,U:
1) przeznaczenie terenu: zakłady produkcyjne, usługi;
2) obowiązuje:
a) zakaz wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,
b) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej, gminnych i dróg wewnętrznych,
c) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działek szerokości minimum 5,0m;
            5) dopuszcza się:
              a) reklamę wielkoformatową na działkach przylegających do drogi  wojewódzkiej i dróg
 gminnych,
              b) zachowanie z możliwością rozbudowy i wymiany istniejącego budynku
                  mieszkalnego i gospodarczego  na terenie 1 P,U.

§7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 P,U i 8P,U:
1) przeznaczenie terenu: zakłady produkcyjne, usługi;
2) obowiązuje:
a) zakaz wprowadzania  funkcji mieszkaniowej,
b) obsługa komunikacyjna z dróg gminnych i dróg wewnętrznych,
c) pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działek szerokości minimum 5,0m;
            5) dopuszcza się zachowanie z możliwością rozbudowy i wymiany istniejących obiektów.

§8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14E. 15E, 16E, 17E, 18E, 19E i 20E:
1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka;
2) projektowane parterowe stacje transformatorowe;
     3) dopuszcza się włączenie terenów w przyległe działki w przypadkach gdy nie będzie
      potrzeby wykorzystania ich dla lokalizacji stacji transformatorowych lub złączy
                 kablowych SN.

 §9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01 KDL:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie lokalnej  – rezerwa terenu na jej poszerzenie szerokości 5-10m.

 §10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02 KDD:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających  10,0m,
      3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym
    chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.

§11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 03 KDD i
04 KDD:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających  12,0m,
      3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym
    chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.

§12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 05 KDX i
06 KDX:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających  7,0m,
      3) w przekroju poprzecznym – ciąg pieszo-jezdny.

§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 07 KDW,
08 KDW, 09 KDW, 010 KDW i  011 KDW:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających  12,0m,
      3) w przekroju poprzecznym – drogi jednojezdniowe, dwupasowe z dwustronnymi
  chodnikami lub ciągi pieszo-jezdne, zakończone placem do zawracania.

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 012 KDW:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  12,0m,
      3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z dwustronnymi
  chodnikami lub ciąg pieszo-jezdny.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 013 KDW:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  6,0m,
      3) w przekroju poprzecznym – ciąg pieszo-jezdny.

     Rozdział 5
                 Przepisy końcowe
   
  §16.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  
    §17.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.

     §18 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                      
    

                                                    UZASADNIENIE
                                do uchwały Nr XX/…./08  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia 29 maja 2008r.


Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi i produkcję.
Obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej ulicy wojewódzkiej, istniejących i projektowanych ulic gminnych oraz projektowanych ulic wewnętrznych.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr V/44/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej  Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu został wyczerpany.

M.B.

                                                                                                    
            

 

ZAŁĄCZNIK  NR  2
             DO  UCHWAŁY  NR  XX/…./08
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA  29 maja 2008r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE
O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  ZŁOŻONYCH  
  DO  PROJEKTU  PLANU

 

 W trakcie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały złożone żadne uwagi.

 

ZAŁĄCZNIK  NR  3
             DO  UCHWAŁY   NR XX/…./08
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA  29 maja 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA


I. Sposób realizacji inwestycji

   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1. gminnych dróg
2.  wodociągów
3. kanalizacji sanitarnej

ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego projektuje się drogi gminne.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę z sieci wodociągowej.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
  ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  i będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
          zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze
          środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.

 

Załącznik nr 1 (1032kB) pdf

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 maja 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 maja 2008, 13:02:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1350