Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2007 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

Projekt

UCHWAŁA NR XIX/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2007 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie w 2007 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 10 kwietnia  2008 roku

 

              Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Sępólna Kraj. przedłożył Radzie Miejskiej w Sępólnie Kraj. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj. za 2007 rok.
               Przedłożone sprawozdanie było przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Miejskiej i uzyskało ich akceptację Na podstawie szczegółowo przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i opracowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi Sępólna Kraj. absolutorium.
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

U.L.


 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (21 marca 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (1 kwietnia 2008, 13:10:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1547