Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt
                                           UCHWAŁA Nr XVII/      /08
                                   RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                             z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie

         Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635,  z 2007r. nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działkami nr 72/19 i 64/2  położonymi w Piasecznie z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalniowo-usługową i działką 256/38 położoną w Niechorzu z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową, zapisanymi w studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikami  od Nr 1, Nr 2 i  Nr 3 do niniejszej uchwały.

     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  od Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącej integralną cześć uchwały.

     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        Tomasz Cyganek

        

                 
                                      Uzasadnienie do uchwały nr XVII/      /08
                                        Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                z dnia 28 lutego 2008r.

  Przeznaczenie działek nr 72/19 i 64/2  położonych w Piasecznie i działki nr 256/38 położonej w Niechorzu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkalniowo-usługową  i usługowo-handlową  jest zgodne  ze studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  posiadającym następujące zapisy  :
OBSZAR B  - obejmuje zachodnią część gminy, w której dominują tereny lasów (LS), z gospodarką leśną i łowiectwem, tereny turystyczne (T i T2, powiązane z występującymi jeziorami, tereny upraw rolnych (R2 , R3 i R5 ) z problemami wynikającymi z restrukturyzacji dawnego sektora uspołecznionego. Sieć osadnicza jest stosunkowo dobrze rozwinięta, z wiodącymi wsiami : Lutowo, Lutówko, Iłowo, Radońsk, wyposażone w podstawowe usługi. Najliczniejsze pod względem liczby mieszkańców jest Sołectwo Piaseczno, w tym siedziba gospodarstwa wielkoobszarowego. Zwarta zabudowa wsi graniczy z płn. - zach. częścią miasta. Zarówno ten kierunek, jak i płd. - zach. (wieś Wiśniewka) preferowane są do przyszłego rozwoju miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej z usługami
OBSZAR C - obejmuje wschodnią część gminy. W tej części występują tereny rolnicze o  wysokiej bonitacji gleb, określone jako R1 i obejmujące wsie : Wałdowo, Włościbórz, Trzciany, Zalesie, Teklanowo i Wilkowo. Pozostałe tereny, z uwagi na niższą jakość gleb, są mniej przydatne rolniczo. W części zachodniej tego obszaru skupione są problemy wynikające z bezpośredniego wpływu miasta. Są to tereny przyszłego rozwoju miasta w zakresie funkcji przemysłowej i rzemieślniczo - usługowej.
            Działki wymienione w tej uchwale posiadają pozytywne opinie Rad Sołeckich w Piasecznie, Niechorzu oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do wprowadzenia tej zmiany do m.p.z.p.

 M.B.                                                      

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 lutego 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 lutego 2008, 14:00:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668