Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd

 

Projekt 
 
 
 
                                                      UCHWAŁA  Nr  XVII/       /08
                                       RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                         z dnia 28 lutego 2008 r.
 
 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za  nieruchomość oddaną w trwały zarząd
 
 
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 83 ust. 2 pkt 3, art. 84 ust. 3pkt 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 
 
 
         § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 99  % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na działalność statutową w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej 8, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 22335.       
 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
 
 
                                                                       
                                  Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/     .08
                                  Rady  Miejskiej  w  Sępólnie  Krajeńskim
                                           z dnia 28 lutego 2008 roku
 
 
           
             Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za ustanowiony na rzecz tej jednostki trwały zarząd. Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim rozpatrując sprawę, zwróciwszy uwagę na charakter działalności jednostki oraz to, ze nieruchomość zostaje oddana na cele nie związane z działalnością zarobkową wniosek zaopiniowała pozytywnie.
 
 
E.M.
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieyta Mizdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 12:21:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1763