Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu w Sikorzu stanowiącego własność Gminy Sepólno Krajeńskie

Projekt


UCHWAŁA  Nr XVII/        /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2008 r.


w sprawie sprzedaży gruntu w Sikorzu stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  ze zm.) uchwala się co następuje :

 

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na uzupełnienie nieruchomości własnej działki położonej w Sikorzu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22/1 o pow. 991 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. Pod oznaczeniem KW nr 25734 - stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Sprawdzono pod względem
formalno – prawnym

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/      /08
Rady  Miejskiej  w   Sępólnie  Krajeńskim
z dnia  28 lutego 2008 roku

 

   Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki nr 22/1 wystąpił właściciel gruntów przyległych Pan Zbigniew Kośmieja. Nieruchomość ta bezpośrednio przylega do jego gruntów i nabycie jej w znacznym stopniu ułatwiłoby prowadzenie działalności rolniczej. Działka ta powstała w wyniku podziału gruntów przejętych pod budowę chodnika w Sikorzu. Na nieruchomość brak wjazdu z drogi publicznej. Ponieważ budowa chodnika została zakończona, również do wsi przy chodniku doprowadzono oświetlenie uliczne złożony przez Pana Kośmieję wniosek pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka wsi Sikorz oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta MIzdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 11:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1882