projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim

Projekt
 
 
                                    UCHWAŁA  Nr  XVII/        /08
                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                   z dnia 28  lutego 2008 r.
 

 
         w sprawie sprzedaży gruntu przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy 27 Stycznia, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 667/2 o pow. 20 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14457 - stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
   
 
 
 
 
                              Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/     /08
                              Rady  Miejskiej  w  Sępólnie  Krajeńskim
                                        z dnia 28 lutego 2008 roku
 
 
 
            Z wnioskiem o wydzielenie działki pod budowę garażu  przy ulicy 27 Stycznia, w związku ze zmianą trasy przebiegu węzła cieplnego wystąpił  Robert Lange mieszkaniec Osiedla Słowackiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Samorząd Mieszkańców Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Z uwagi na powyższe zlecono podział nieruchomości  - działki nr 667 o pow. 4501 m²  i wydzielono działkę nr 667/2 o pow. 20 m² przy istniejącym ciągu garaży . Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
 
E.M.
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 11:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508