Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.


UCHWAŁA Nr / /08
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 stycznia 2008 r.


w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz.192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146 poz. 1223, z 2006 r. Nr 39 poz.272 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana mgr inż. Waldemara Stupałkowskiego z dniem 1 stycznia 2008r. miesięcznie w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł
słownie: ( cztery tysiące pięćset złotych ),

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.640 zł
słownie: ( jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych ),

3) dodatek specjalny w wysokości 20 %, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.230 zł
słownie: ( jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych ),

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 765 zł
słownie: ( siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).

Począwszy od dnia 1 października 2008 r. dodatek za wieloletnią pracę wzrośnie o 1 % za każdy przepracowany następny rok, nie więcej jednak niż do 20 % - po 20 latach pracy.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

§ 3 Traci moc uchwała Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do uchwały Nr / /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia
2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Przedmiotowa uchwała reguluje miesięczne wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2008r. Wynagrodzenia określone w uchwale, zostało ujęte w budżecie gminy Sępólna Krajeńskiego na 2008r. z uwzględnieniem podstawowych parametrów, przyjmując 2,3 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej.

Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej uzyskując opinię pozytywną.

B.S.


metryczka


Wytworzył: Bożena Strąpoć (17 stycznia 2008)
Opublikował: Administrator (17 stycznia 2008, 15:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2418