Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

UCHWAŁA   Nr XVI/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
              
Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

                                                        
             § 1. W  Uchwale Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok,   wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „do zaciągania kredytów i pożyczek
      krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł.”;
2) § 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę 2 461 053 zł
      (wg załącznika nr 11)”.

               § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

               § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
               § 4.  Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.


                  
Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 stycznia 2008 r.


                W budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok zmienia się brzmienie § 10, pkt 6 uchwały Nr XV/111/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2008 w związku z określeniem kwoty upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł.  Zmienia się kwotę długu publicznego wskazaną w § 15 ww. uchwały zgodnie z załącznikiem nr 11 2 867 413 zł wynikającą z wykonania roku 2007 na kwotę  2 461 053 zł jako prognozowany dług publiczny na 2008  rok.

Uchwała nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych.
  
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (16 stycznia 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (17 stycznia 2008, 09:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536