Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA Nr XV /        /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się dla pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, z dniem 1 stycznia 2008r., najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 652 zł i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie 4,74 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/303/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                 Tomasz Cyganek

 

 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV /         /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007 r.


 Wdrożenie uchwały jest konieczne w związku z zaplanowaną i przyjętą na 2008r. waloryzacją wynagrodzeń w państwowej i samorządowej sferze budżetowej w wys. 2,3 %. Przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej z 2005r. wartość najniższego wynagrodzenia i wartość jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników ZOOS, w wyniku kolejnych, corocznych waloryzacji wynagrodzeń uległa dezaktualizacji. W budżecie ZOOS na 2008r. zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń. Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia R.M.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                                              Tomasz Cyganek    
M.T.

 


 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (21 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Chmielewska (21 grudnia 2007, 14:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701