Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008r.

UCHWAŁA NR   XV/   /2007
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia   27 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  na rok 2008r.

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1.  Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3.  Uchwała wchodzi w życie od dnia  1 stycznia 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. (180kB) word


                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              Tomasz Cyganek

 

 

                                                                                      Uzasadnienie do UCHWAŁY NR  XV / /07
                                                                                      RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
                                                                                      z  dnia  27  grudnia 2007r.


       Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  rok  2008.
       Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

I.F.
                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              Tomasz Cyganek

 

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke (13 grudnia 2007)
Opublikował: Marek Chart (13 grudnia 2007, 12:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1590