Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie.

 UCHWAŁA Nr XIV/     /2007
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). 


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1. Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

          Uzasadnienie


Rada Gminy  w Sośnie podjęła uchwałę Nr IX/52/07 z dnia 28 czerwca 2007r.w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. w/w Rada wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie przez organy gminy  uchwały z określeniem dokładnej daty zakończenia likwidacji. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wydał w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną.
Jednakże Gmina Sośno proponuje przedłużenie likwidacji o dwa miesiące ze względu na konieczność dokończenia wyceny i sprzedaży nieruchomości Zakładu oraz sprzedaży nieruchomości (budynek OZ Wąwelno, lokal apteki w Sośnie oraz mieszkań w budynku OZ w Sośnie). Okres ten pozwoli również na zarejestrowanie NZOZ „Zdrowie” w Centrum Zdrowia Publicznego. Jest to uzasadnienie Rady Gminy w Sośnie do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie.
Zgodnie z art.43 ust.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej termin zakończenia działalności likwidowanego zakładu nie może nastąpić wcześniej  niż trzy miesiące  od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Proponowana zmiana uchwały nie narusza ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednocześnie zapewnia dalsze nieprzerwane świadczenie usług zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości dla mieszkańców gminy Sośno.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Spotu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały w przedmiotowej sprawie.


                                                                          Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej

                                                                          Tomasz Cyganek

 

H.S.

 

 

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (22 listopada 2007)
Opublikował: Katarzyna Pulchna (21 listopada 2007, 08:00:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2083